รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการสอน แบบ STAD หน่วยการเรียนรู้อัตราส่วนและร้อยละ รายวิชาคณิตศาสตร์ 3 (ค22101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง           รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการสอน
แบบ STAD หน่วยการเรียนรู้อัตราส่วนและร้อยละ รายวิชาคณิตศาสตร์ 3 (ค22101)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้ศึกษา           นางสาววลัยพร  แซ่เตียว    ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ 

หน่วยงาน        โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง

ปีที่ศึกษา    2561

 

                                                บทคัดย่อ

   

                   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ STAD หน่วยการเรียนรู้อัตราส่วนและร้อยละ รายวิชาคณิตศาสตร์ 3 (ค22101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ STAD หน่วยการเรียนรู้อัตราส่วนและร้อยละ รายวิชาคณิตศาสตร์ 3 (ค22101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ STAD หน่วยการเรียนรู้อัตราส่วนและร้อยละ รายวิชาคณิตศาสตร์ 3 (ค22101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สำหรับกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง เทศบาลเมืองทุ่งสง จำนวน 34 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการศึกษา คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่า t-test

              จากการศึกษาพบว่า (1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ STAD หน่วยการเรียนรู้อัตราส่วนและร้อยละ รายวิชาคณิตศาสตร์ 3 (ค22101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งผู้ศึกษาได้จัดทำชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีประสิทธิภาพ 82.53/81.00 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (80/80) (2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ STAD หน่วยการเรียนรู้อัตราส่วนและร้อยละ รายวิชาคณิตศาสตร์ 3 (ค22101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน (3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังการใช้ความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม การเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ STAD หน่วยการเรียนรู้อัตราส่วนและร้อยละ รายวิชาคณิตศาสตร์ 3 (ค22101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด = 4.35, S.D. = 0.55

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @