รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิค STAD หน่วยการเรียนรู้เลขยกกำลัง รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

KRUPUNMAI SHARE

การศึกษาเรื่อง    รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ด้วยเทคนิค STAD หน่วยการเรียนรู้เลขยกกำลัง รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้ศึกษา              นางสาวจรัสศรี  รัตนมาศ

สถานที่ศึกษา    โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ

ปีที่ศึกษา          2561

                                                     บทคัดย่อ   

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD หน่วยการเรียนรู้เลขยกกำลัง รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD  หน่วยการเรียนรู้เลขยกกำลัง รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 และ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD  หน่วยการเรียนรู้เลขยกกำลัง รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ จำนวน 50 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ด้วยเพราะผู้วิจัยสอนจำนวน 5 ห้องเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 เป็นห้องเรียนเดียวที่คละความสามารถส่วนห้องอื่นๆที่สอนเป็นนักเรียนโปรแกรมพิเศษ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (1) เอกสารประกอบการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD หน่วยการเรียนรู้    เลขยกกำลัง รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 4 เล่ม              (2) แบบประเมินความสอดคล้องเอกสารประกอบการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD หน่วยการเรียนรู้เลขยกกำลัง รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (3) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้เอกสารประกอบการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD หน่วยการเรียนรู้เลขยกกำลัง รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ (4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้  เลขยกกำลัง รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 รหัสวิชา ค21101 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และ (5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD หน่วยการเรียนรู้เลขยกกำลัง รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 10 ข้อ

จากการศึกษาพบว่า  (1) เอกสารประกอบการเรียนที่พัฒนาขึ้น ได้แก่ เอกสารประกอบการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD หน่วยการเรียนรู้เลขยกกำลัง รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งผู้ศึกษาได้จัดทำเอกสารประกอบการเรียน มีประสิทธิภาพ 84.25/82.27  สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 75/75 (2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยเอกสารประกอบการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD หน่วยการเรียนรู้เลขยกกำลัง รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD หน่วยการเรียนรู้เลขยกกำลัง รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 ซึ่งระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @