รายงานการใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง เพื่อพัฒนาทักษะภาษาด้านการฟังและการพูด ของเด็กปฐมวัย อายุ 4 ปี

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง          รายงานการใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง เพื่อพัฒนาทักษะภาษาด้านการฟัง
และการพูด ของเด็กปฐมวัย อายุ 4 ปี

ผู้ศึกษา          นางสาวพัชณี  สีเพ็ง

ปีการศึกษา      2562

 

                                                   บทคัดย่อ

 

รายงานการใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง เพื่อพัฒนาทักษะภาษาด้านการฟังและการพูด ของเด็กปฐมวัย อายุ 4 ปี มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของหนังสือภาพประกอบคำคล้องจองเพื่อพัฒนาทักษะภาษาด้านการฟัง และการพูดของเด็กปฐมวัย อายุ 4 ปี ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง เพื่อพัฒนาทักษะภาษาด้านการฟัง และการพูดของเด็กปฐมวัย อายุ 4 ปี และ3) เพื่อเปรียบเทียบทักษะภาษาด้านการฟัง และการพูดของเด็กปฐมวัย อายุ 4 ปี ก่อนและหลังการใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ เด็กปฐมวัย อายุ 4 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งสว่างวนาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำแก้ว ปีการศึกษา 2562 จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา มี 3 ชนิด ได้แก่ 1) หนังสือภาพประกอบคำคล้องจองเพื่อพัฒนาทักษะภาษาด้านการฟังและการพูด ของเด็กปฐมวัย อายุ 4 ปี จำนวน 10 เล่ม 2)  แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ประกอบการใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจองเพื่อพัฒนาทักษะภาษาด้านการฟังและการพูด ของเด็กปฐมวัย อายุ 4 ปี จำนวน 10 แผน 3) แบบประเมินทักษะภาษาด้านการฟังและการพูด ของเด็กปฐมวัย อายุ 4 ปี สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test (Dependent  Samples)

 

ผลการศึกษาพบว่า 

  1. หนังสือภาพประกอบคำคล้องจองเพื่อพัฒนาทักษะภาษาด้านการฟัง และการพูดของเด็กปฐมวัย อายุ 4 ปี มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.17/82.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  คือ 80/80
  2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง เพื่อพัฒนาทักษะภาษาด้านการฟัง และการพูดของเด็กปฐมวัย อายุ 4 ปี มีค่าเท่ากับ 0.6170 แสดงว่า เด็กมีความรู้เพิ่มขึ้นจากก่อนใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ 61.70 หรือคิดเป็นร้อยละ 61.70
  3. การเปรียบเทียบทักษะภาษาด้านการฟัง และการพูดของเด็กปฐมวัย อายุ 4 ปี ก่อนและหลังการใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง พบว่า เด็กที่เรียนโดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า เด็กมีผลการพัฒนาทักษะภาษาด้านการฟังและการพูดสูงขึ้น
Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานโดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากกล่องพัสดุแฮนเมด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @