การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ 3 รายวิชาเพิ่มเติม ว30203 เรื่อง แสงเชิง รังสี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)

KRUPUNMAI SHARE

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ 3 รายวิชาเพิ่มเติม ว30203
เรื่อง แสงเชิงรังสี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการเรียนรู้  7 ขั้น (7E)

พัฒนาโดย
นางสาวน้ำฝน  แก้วชัย
ตำแหนง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18

นวัตกรรมเผยแพร่

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยใช้รูปแบบ CIPPiest (CIPPiest Model) โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม ปีการศึกษา 2561

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @