การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ 3 รายวิชาเพิ่มเติม ว30203 เรื่อง แสงเชิง รังสี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)

KRUPUNMAI SHARE

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ 3 รายวิชาเพิ่มเติม ว30203
เรื่อง แสงเชิงรังสี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการเรียนรู้  7 ขั้น (7E)

พัฒนาโดย
นางสาวน้ำฝน  แก้วชัย
ตำแหนง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18

นวัตกรรมเผยแพร่

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

บทความทางวิชาการ หน้าที่ของชายไทยกับการเกณฑ์ทหาร

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @