การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านนิทานภาษาไทย ชุด ชนิดของคำและสำนวนสุภาษิตไทย   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

KRUPUNMAI SHARE

วิจัย :   การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านนิทานภาษาไทย ชุด ชนิดของคำและสำนวนสุภาษิตไทย   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้วิจัย  :  นางสาวปารดา เรืองแก้ว    ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ปีวิจัย : 2561
___________________________________________________

                                                             บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านนิทานภาษาไทย ชุด ชนิดของคำและสำนวนสุภาษิตไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพ2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านนิทานภาษาไทย ชุด ชนิดของคำและสำนวนสุภาษิตไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านนิทานภาษาไทย ชุด ชนิดของคำและสำนวนสุภาษิตไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2ปีการศึกษา 2561 จ านวน 22คน โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธารามสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุงได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ หนังสือส่งเสริมทักษะการอ่านนิทานคำไทย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจผ่านการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) จากผู้เชี่ยวชาญและหาค่าความยาก (P) ค่าอ านาจจ าแนก (r) ค่าความเชื่อมั่น (KR –20) และค่าความเที่ยง () ทั้งฉบับสถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ สถิติพื้นฐาน คือ ค่าร้อยละ (P) ค่าเฉลี่ย (x)ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติที่ทดสอบสมมติฐาน คือ ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) และค่า t-test ผลการวิจัยพบว่า1. หนังสือส่งเสริมการอ่านนิทานภาษาไทย ชุด ชนิดของคำและสำนวนสุภาษิตไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6มีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 86.61/85.682. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านนิทานภาษาไทย ชุด ชนิดของค าและส านวนสุภาษิตไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6สูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .053. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านนิทานภาษาไทย ชุด ชนิดของค าและส านวนสุภาษิตไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.60และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)เท่ากับ 0.55

คำสำคัญ  :   หนังสือส่งเสริมการอ่านนิทานภาษาไทย

Title     :   Development The Books to promote reading Thai storiesSeriesKind of wordand Thai proverbsGroup learning Thai languagefor Primary level 6 Student.

Researche       :   Miss Parada Rangkaew , Senior Professional Teacher
Research year:2018

Abstract

This study aims to 1) Create and develop the efficiency of The Books to promote reading Thai stories Series Kind of word and Thai proverbs Group learning Thai language for Primary level 6 Student, 2) Comparebetween the learning outcome ofused The Booksto promote reading Thai stories Series Kind of word and Thaiproverbs Group learning Thai language for Primary level 6 Student, Between the learning outcomebefore learning and after learning,and 3)Investigate the satisfaction towards the use of Mathematical Tale Supplementary The Books to promote reading Thai stories Series Kind of word and Thai proverbs Group learning Thai language for Primary level 6 Student.Sample groups in the research arePrimary level 6/2Student Academic year 2018 amount 22personWatnicrotaram School,Mueanf PhatthalungMunicipality Educational Office. Which was obtained by Cluster Random Sampling.The instruments used in the study were The Books to promote reading Thai storiesproverbs learning outcome tests and satisfaction surveys which have been tested for Item Objective Conguence Index (IOC) by experts and difficulty (P), discrimination (r) , reliability (KR-20), and reliability (α). The statistics used for analysis included the basic statistics such as percentage (P), mean , standard deviation (S.D.), and hypothesis-testing statistics including efficiency (E1/E2) and T-test. The results suggest that:1. The Books to promote reading Thai stories Series Kind of word and Thai proverbs Group learning Thai language for Primary level 6 Student, the efficiency(E1/E2) level was 86.61/85.68.2. The learning outcome of used The Booksto promote reading Thai stories Series Kind of word and Thai proverbs Group learning Thai language for Primary level 6 Student,after learning was higher than before learning at a statistically significant level of .05.3. The satisfaction towards the use of Mathematical Tale Supplementary The Books to promote reading Thai stories Series Kind of word and Thai proverbs Group learning Thai language for Primary level 6 Student, was at the highest level= 4.60, S.D. = 0.55.

Key word  :  The Books to promote reading Thai stories

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ PDF

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

บทความทางวิชาการ หน้าที่ของชายไทยกับการเกณฑ์ทหาร

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @