การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารและเกมเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

KRUPUNMAI SHARE


3_บทคัดย่อ-เผยแพร่-ม.1

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @