การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง              การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา
อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อผู้ประเมิน      นายธาดา  ตามเมืองปัก    

ปีการศึกษา         2563

 

                                                      บทคัดย่อ

การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนาครั้งนี้ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัย
ด้านกระบวนการด้านผลผลิตและด้านผลกระทบของโครงการฯ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 296 คน ได้แก่กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 3 คน (ยกเว้นผู้บริหาร ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง)
ครู จำนวน 7 คน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–6 จำนวน 143 คน และผู้ปกครองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–6 จำนวน 143คน ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการฯครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม การเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งเป็น  3  ระยะ คือ 1.การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนดำเนินงานตามโครงการฯ2.การเก็บข้อมูลระหว่างดำเนินงานตามโครงการฯ 3.การเก็บรวบรวมข้อมูลหลังการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนาการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (    ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปจากคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูล

 

ผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา
มีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

1.ด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา โดยภาพรวมพบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินและมีความสอดคล้องหรือเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
2.ด้านปัจจัยของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนาโดยภาพรวมพบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินและมีความเพียงพอหรือเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
3.ด้านกระบวนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา โดยภาพรวมพบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินและมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก

4.ด้านผลผลิตโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนาโดยภาพรวมพบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินและมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
5.ด้านผลกระทบของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา ความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงาน โดยภาพรวมพบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินและมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก

6.ปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา จากผู้ตอบแบบประเมินพบว่า ควรมีการตรวจสุขภาพครูและนักเรียนเป็นประจำ ควรมีพยาบาลประจำอยู่ในโรงเรียนเพื่อดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลเบื้องต้น ควรมีการประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ามากำจัดยุงลาย ควรมียาสามัญประจำชั้นเรียน และควรมีการจัดกิจกรรม วิ่งเพื่อสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ

ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้ โรงเรียนควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนทั่วไปร่วมการแข่งขันกีฬา ออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพเป็นประจำควรส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและมีบทบาทรณรงค์ ป้องกัน โรคระบาดต่าง ๆ ทั้งในโรงเรียนและชุมชน ควรศึกษาแนวทางในการดำเนินการที่สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน  และควรศึกษาแนวทางการพัฒนาสุขลักษณะนิสัยของนักเรียนในการเลือกรับประทานอาหาร

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @