การพัฒนาแบบฝึกคำควบกล้ำ เพื่อส่งเสริมการอ่านและการเขียนสะกดคำ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม (สมุทรราษฎร์วิทยาคาร)

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่องการวิจัย        การพัฒนาแบบฝึกคำควบกล้ำ เพื่อส่งเสริมการอ่านและการเขียนสะกดคำ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม (สมุทรราษฎร์วิทยาคาร)

ผู้วิจัย                   นางใกล้รุ่ง  เปรี้ยวน้อย

ปีการศึกษา        2560 ภาคเรียนที่ 2

 

                                                     บทคัดย่อ

 

การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้จัดทำแบบฝึกคำควบกล้ำ เพื่อส่งเสริมการอ่านและการเขียนสะกดคำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบนวัตกรรมที่สร้างขึ้น มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกคำควบกล้ำเพื่อส่งเสริมการอ่านและการเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังใช้แบบฝึกคำควบกล้ำเพื่อส่งเสริมการอ่านและการเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกคำควบกล้ำเพื่อส่งเสริมการอ่านและการเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม (สมุทรราษฎร์วิทยาคาร) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 8  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย (1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (2) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกคำควบกล้ำ และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบฝึกคำควบกล้ำ เพื่อส่งเสริมการอ่านและการเขียนสะกดคำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย พบว่า

  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังใช้แบบฝึกคำควบกล้ำเพื่อส่งเสริมการอ่านและการเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00
  2. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อแบบฝึกคำควบกล้ำเพื่อส่งเสริมการอ่านและการเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (Mean = 2.76, S.D. = 0.45)
Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @