รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียนโรงเรียนบ้านยะพอ

KRUPUNMAI SHARE

หัวข้อผลงาน รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียนโรงเรียนบ้านยะพอ
ชื่อผู้จัดทำ นางสุวิชชาภรณ์ ชนิลกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการ
ปีที่ทำการศึกษา 2562

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียนโรงเรียนบ้านยะพอ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียนโรงเรียนบ้านยะพอ ในด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) และด้านผลผลิต (Product Evaluation) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 150 คน ได้แก่ ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านยะพอ จำนวน 21 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 13 คน เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 22 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวน 94 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามจำนวน 2 ฉบับ เป็นแบบมาตราประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินพบว่า การประเมินโครงการส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียนโรงเรียนบ้านยะพอในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผลการประเมินทุกด้าน ได้แก่ ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียนโรงเรียน บ้านยะพอ โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @