การพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพในการจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการของครูที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์)

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง  :    การพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพในการจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการของครูที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์)

ชื่อผู้วิจัย   :   นางสาววชิราภรณ์  จุลราลัย

หน่วยงาน  : โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลเมืองเพชรบุรี

ปีการศึกษา   :      2562

                                               บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) พัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของครูที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) 2) ประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของครูที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์)  กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ได้แก่ ครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) ในปีการศึกษา 2562 จำนวนรวม  480  คน จำแนกเป็นครูแกนนำ จำนวน 9 คน ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 จำนวน 25 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 446  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้ แบบวิเคราะห์เอกสาร แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบประเมินและประเด็นการสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย () ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ค่า t-test แบบ Dependent และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผลวิจัยพบว่า

  • ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของครูที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) ได้รูปแบบการบริหารมีชื่อว่า ไอพีดีโออาร์ (IPDOR Model) มีองค์ประกอบได้แก่ หลักการ คือ การบริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นการสร้าง
    เจตคติ การสร้างครูแกนนำและการสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน ย่อมทำให้ครูมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานและปฏิบัติงานวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน  วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของครูและยกระดับทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ของนักเรียน  กระบวนการบริหาร มี 5 ขั้น คือ ขั้นที่ 1  เสริมสร้างความตั้งใจในการปฏิบัติงาน  (Intention to Act)   ขั้นที่ 2 การวางแผนการดำเนินการพัฒนา  (Planning)  ขั้นที่ 3 การปฏิบัติการพัฒนา (Doing) ขั้นที่ 4   การสังเกตและประเมินผล (Observation and  Evaluating) ขั้นที่ 5   การสะท้อนผลและการปรับปรุงพัฒนา   (Reflection  and Development)โดยมีเงื่อนไขการนำรูปแบบไปใช้ ได้แก่  1) ครูมีเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวศตวรรษที่ 21 ในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ของนักเรียน 2) ครูแกนนำเป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนและเป็นบุคคลที่ครูมีความเชื่อมั่น ศรัทธาในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน 3) ครูมีความเชื่อว่าตนมีความรู้และความสามารถที่จะจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนได้ 4) ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจ และมีเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวศตวรรษที่ 21 และมีความเชื่อว่าเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ของนักเรียน 5) ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการสนับสนุนส่งเสริมและกำกับติดตามการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของครูที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ของนักเรียน
  • ผลการใช้รูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของครูที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ของนักเรียน พบว่า ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนก่อนและหลังการใช้รูปแบบการบริหารแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
    ครูมีสมรรถภาพในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนหลังการใช้รูปแบบการบริหารอยู่ในระดับสูงมาก ครูมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ของนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด นักเรียนมีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์หลังการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของครูพัฒนาขึ้นทุกระดับชั้น และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของครู ในระดับมากที่สุด
Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยเด็กและเยาวชน

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @