รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์  เรื่อง โมเมนตัมและการชน  โดยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่วมกับเทคนิคการแก้โจทย์ปัญหา KWDL สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง           รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์  เรื่อง โมเมนตัมและการชน  โดยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่วมกับเทคนิคการแก้โจทย์ปัญหา KWDL สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้ศึกษา           มนตรี   แก้วสำโรง

ปีที่พิมพ์          พ.ศ. 2563

 

                                             บทคัดย่อ

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์  เรื่อง โมเมนตัมและการชน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs)ร่วมกับเทคนิคการแก้โจทย์ปัญหา KWDL สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 (2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่อง  โมเมนตัมและการชน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่วมกับเทคนิคการแก้โจทย์ปัญหา KWDL สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  (3) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนจากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์  เรื่อง  โมเมนตัมและการชน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่วมกับเทคนิคการแก้โจทย์ปัญหา KWDL สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการชน  โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่วมกับเทคนิคการแก้โจทย์ปัญหา KWDL สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 24 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการชน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่วมกับเทคนิคการแก้โจทย์ปัญหา KWDL สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จำนวน 8 ชุด 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โมเมนตัมและการชน แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน   40 ข้อ และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่อง   โมเมนตัมและการชน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่วมกับเทคนิคการแก้โจทย์ปัญหา KWDL สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  วิเคราะห์ผลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบทีแบบกลุ่มสัมพันธ์ (Dependent Samples t-test)

 

สรุปผลการวิจัย ดังนี้

  1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการชน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่วมกับเทคนิคการแก้โจทย์ปัญหา KWDL สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4    มีประสิทธิภาพ (E1/E2)  เท่ากับ 82.50/82.26  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80
  1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนเมื่อเรียนด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  วิชาฟิสิกส์  เรื่อง โมเมนตัมและการชน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่วมกับเทคนิคการแก้โจทย์ปัญหา KWDL สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  อย่างมีนัยสำคัญ ที่ระดับ .05
  2. ดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการชน      โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่วมกับเทคนิคการแก้โจทย์ปัญหา KWDL สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เท่ากับ .6616 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น .6616 หรือคิดเป็น ร้อยละ 66.16
  3. นักเรียนมีความพึงพอใจหลังจากการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการชน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่วมกับเทคนิคการแก้โจทย์ปัญหา KWDL สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด   

TITLE            The Development of Learning Packages in Physics entitled “Momentum and collisions” Using the  5 STEPs process   with KWDL  problem solving techniques for Mattayomsuksa 4 students

AUTHOR        Montree Kaewsamrong

YEAR            2020

 

Abstract

 

The purposes of this research were: (1) to develop and find the effectiveness of the learning package in Physics entitled “Momentum and collisions” Using the  5 STEPs process   with KWDL  problem solving techniques for Mattayomsuksa 4 students to meet the criteria of 80/80, (2) to the effectiveness index of the activity packages entitled “Momentum and collisions” Using the  5 STEPs process   with KWDL  problem solving techniques for Mattayomsuksa 4 students (3) to compare the learning achievement before and after learning by using the activity packages entiled “Momentum and collisions” Using the  5 STEPs process   with KWDL  problem solving techniques for Mattayomsuksa 4 students, (4) to investigate the students’ satisfaction towards learning the  packages entitled “Momentum and collisions” Using the  5 STEPs process   with KWDL  problem  solving techniques for Mattayomsuksa 4 students. The sample were 24 Matthayomsuka 4/1 studying in the first semester of academic year 2019 at Wiangsa-ardpittayakhom School in Phayakkaphumpisai District, Mahasarakham Province, They were selected by cluster random sampling. The study instruments consisted of  1) 8 sets of the learning packages entiled “Momentum and collisions”, 2) a 40 – items with 4 multiple – of learning chioce  achievement test, and 3) a 15 – items of  5 – rating scale satisfaction questionnaire learning packages entiled “Momentum and collisions” Using the  5 STEPs process   with KWDL  problem solving techniques for Mattayomsuksa 4 students.The statistics used for analyzing the collected data were: percentage, mean, standard deviation and dependent samples t-test.

 

The findings were as follows:

  1. The learning packages in Physics entiled “Momentum and collisions” Using the 5 STEPs process  with KWDL  problem solving techniques for Mattayomsuksa 4 students  was at  82.50/82.26, which was higher than the criteria of 80/80,
  2. The student learning achievement after learning was higher than before with the packages in Physics entiled “Momentum and collisions” Using the 5 STEPs process  with KWDL  problem solving techniques for Mattayomsuksa 4 students with the  statistically significant level of .05.
  3. The effectiveness index of the activity packages entitled “Momentum and collisions” Using the 5 STEPs process  with KWDL  problem solving techniques for Mattayomsuksa 4 students  was at .6616 which showed that the students knowledge increased 66.16%
  4. The students’ satisfaction toward learning through the packages in Physics entitled momentum and collisions Using the 5 STEPs process   with KWDL  problem solving techniques for Matthayomsuksa 4 students  as awhole was at the high level.
Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

บทความทางวิชาการ หน้าที่ของชายไทยกับการเกณฑ์ทหาร

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @