การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการมีส่วนร่วม ของโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านสะเตง)

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อผลงาน        การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการมีส่วนร่วม ของโรงเรียนเทศบาล 1
(บ้านสะเตง)

ผู้วิจัย             นายอับดุลซอมะ  เจะหลง

ปีการศึกษา       2562

 

                                           บทคัดย่อ

 

การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model เพื่อประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองแกนนำ นักเรียนแกนนำ ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และใช้เป็นกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย      รวมจำนวน 230 คน  ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ครูที่ปฏิบัติงานในโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ปกครองแกนนำ นักเรียนแกนนำ ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนในโครงการ รวมจำนวน 16 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจำนวน 7 ฉบับ    ฉบับที่ 1-4 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) ฉบับที่ 5-6 เป็นแบบบันทึกทักษะการปฏิบัติงาน และแบบบันทึกการประเมินคุณลักษณะนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และฉบับที่ 7 เป็นแบบสัมภาษณ์ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ

ผลการวิจัย พบว่า

  1. ความเหมาะสมด้านบริบทของการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการมีส่วนร่วมของโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านสะเตง) ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งผ่านเกณฑ์ การประเมิน จากการสัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ พบว่าโรงเรียนตั้งอยู่ใกล้ริมแม่น้ำปัตตานี มีพื้นที่เหมาะสมในการทำเกษตร สามารถใช้พื้นที่ของโรงเรียนให้เกิดประโยชน์  โดยจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ เริ่มจากการทำปุ๋ยหมัก ปลูกผักสวนครัวเพื่อเป็นอาหารกลางวัน     แล้วได้ขยายกิจกรรมต่างๆ มากขึ้น โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่สถานศึกษาและตัวนักเรียน
  2. ความพอเพียงหรือเหมาะสมด้านปัจจัยนำเข้าของการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการมีส่วนร่วมของโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านสะเตง) ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน จากการสัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ พบว่า การดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง มีความพร้อมด้านสถานที่ งบประมาณ บุคลากร และผู้บริหารสถานศึกษา
  3. การปฏิบัติด้านกระบวนการของการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการมีส่วนร่วมของโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านสะเตง)  ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งผ่านเกณฑ์   การประเมิน จากการสัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ พบว่ามีการเตรียมการอย่างดี เป็นไปตามกระบวนการในขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติตามแผน ขั้นประเมินผล และขั้นสรุปรายงานผล โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
  4. ผลการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการมีส่วนร่วมของโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านสะเตง) ด้านผลผลิต มีดังนี้

4.1 ความพึงพอใจของครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองแกนนำ นักเรียนแกนนำ ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนในโครงการที่มีต่อโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านสะเตง) ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.2 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 –ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านสะเตง)    ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.3 ผลการประเมินคุณลักษณะผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านสะเตง) ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน

จากการสัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับผลผลิต พบว่า กิจกรรมตามโครงการสร้างความประทับใจ สร้างความพึงพอใจให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการทำงาน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเกิดรายได้ให้กับครอบครัว เสริมสร้างคุณลักษณะนิสัยที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @