บอร์ด กพฐ.ไฟเขียวร่างวัดสมรรถนะดิจิทัลครู ใช้เพิ่มทักษะความรู้ครู 7 ขั้น เชื่อมโยงการผลิตครูของมหา’ลัย

KRUPUNMAI SHARE

รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการ กพฐ.เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบร่างระดับสมรรถนะดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งร่างสมรรถนะดังกล่าวจะประกอบไปด้วย 3 ระดับ ได้แก่ ระดับสมรรถนะดิจิทัลขั้นพื้นฐาน สมรรถนะดิจิทัลขั้นกลาง และสมรรถนะดิจิทัลขั้นสูง โดยการที่ครูจะมีสมรรถนะดิจิทัล จะต้องมีความรู้ และเข้าใจถึงการใช้เทคโนโลยี หลักการสำคัญของข้อมูลสารสนเทศ การรู้เท่าทันสื่อ นอกจากนี้จะต้องมีทักษะความเข้าใจใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือแพลตฟอร์ม เพื่อการวิเคราะห์และบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงครูจะต้องมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาระบบการทำงาน เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนานวัตกรรมด้วย

“ทั้งนี้ร่างระดับสมรรถนะดิจิทัลในอนาคตสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะนำไปกำหนดวัดทักษะความรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาว่าจะต้องมีทักษะดิจิทัลแบบไหนอย่างไรบ้างใน 7 ขั้นทักษะ ซึ่งหากกำหนดทักษะดิจิทัลของครูได้ จะส่งผลให้ในอนาคตสถาบันผลิตครูอย่างคณะศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์ สามารถเตรียมนักศึกษาครูเข้าไปสู่ทักษะดิจิทัลที่กำหนดไว้ 7 ขั้นได้ทันที โดยจะนำไปเชื่อมโยงกับการพัฒนาครูของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC)  อีกทั้งหากนักศึกษาครูคนใดที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา หากประสงค์จะเข้าทดสอบทักษะดิจิทัลนี้ก็สามารถเข้ารับการทดสอบได้ เพราะไม่ต้องเสียเวลาไปกับการสอบวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาของคุรุสภา เนื่องจากเมื่อทดสอบผ่านก็ไม่จำเป็นต้องมาสอบของคุรุสภาอีก ซึ่งช่วยให้ลดความซ้ำซ้อนได้อีกทางหนึ่ง” ประธาน กพฐ.กล่าว
… อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/education/837035

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

15 มี.ค.นี้ คุรุสภาเริ่มใช้ข้อบังคับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใหม่

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @