รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนวัดบางลี่ (วุฒิพันธุ์วิทยา) ปีการศึกษา 2563

KRUPUNMAI SHARE

หัวข้อรายงาน   รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
ของนักเรียนโรงเรียนวัดบางลี่ (วุฒิพันธุ์วิทยา) ปีการศึกษา 2563

ชื่อผู้ประเมิน     นายจักรพงศ์ มัตสยะวนิชกูล

ปีที่ทำการประเมิน   2563

                                           บทคัดย่อ

การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนวัดบางลี่ (วุฒิพันธุ์วิทยา) ปีการศึกษา 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินสภาวะแวดล้อม (Context evaluation : C) ของโครงการ 2) ประเมินปัจจัยนำเข้า (Input evaluation : I)     ของโครงการ 3) ประเมินกระบวนการดำเนินงาน ( Process evaluation :P) ของโครงการ             4) ประเมินผลผลิต ( Product evaluation : P) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม        ที่พึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนวัดบางลี่ (วุฒิพันธุ์วิทยา) ปีการศึกษา 2563 ใช้รูปแบบการประเมินโครงการแบบซิปป์โมเดล (CIPP Model) ประชากรและกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ 1) ครู จำนวน 21 คน 2) นักเรียน ปีการศึกษา 2563 ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 118 คน 3) ผู้ปกครองนักเรียน ตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 118 คน และ 4) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน ได้มาโดยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนวัดบางลี่ (วุฒิพันธุ์วิทยา) ปีการศึกษา 2563 ปรากฏดังต่อไปนี้

  1. ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนวัดบางลี่ (วุฒิพันธุ์วิทยา) ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม       ในการกำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการดำเนินงานของโครงการ อยู่ในลำดับสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ผู้บริหารกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานตามโครงการที่มีความเหมาะสม และโครงการมีหลักการและเหตุผลสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน อยู่ในลำดับต่ำสุด
  2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดบางลี่ (วุฒิพันธุ์วิทยา) ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด โดยบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเป็นอย่างดี อยู่ในลำดับสูงสุด รองลงมา ได้แก่ โรงเรียนจัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในแผนปฏิบัติการประจำปีอย่างต่อเนื่องชัดเจน และผู้บริหารกำหนดขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบโครงการได้อย่างชัดเจน  อยู่ในลำดับต่ำสุด
  3. ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินงาน (Process Evaluation) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดบางลี่ (วุฒิพันธุ์วิทยา) ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด โดยผู้บริหารมีการประเมินขั้นตอนการดำเนินงานและนำผลไปปรับปรุงเพื่อพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพต่อไป อยู่ในลำดับสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ผู้บริหารมีการวางแผนในการดำเนินงานโครงการ และผู้บริหารแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานตามโครงการได้อย่างเหมาะสม อยู่ในลำดับต่ำสุด
  4. ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) พบว่าพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด โดยด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อยู่ในลำดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านอยู่อย่างพอเพียง และด้านซื่อสัตย์สุจริต อยู่ในลำดับต่ำสุด
  5. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนวัดบางลี่ (วุฒิพันธุ์วิทยา) ปีการศึกษา 2563 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด โดยโครงการมีระยะเวลาในการจัดกิจกรรม        ที่มีความเหมาะสม อยู่ในลำดับสูงสุด รองลงมาได้แก่ นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์ ที่ดีขึ้น และนักเรียนให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน อยู่ในลำดับต่ำสุด
Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

บทความทางวิชาการ หน้าที่ของชายไทยกับการเกณฑ์ทหาร

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @