การพัฒนาบุคลากรโรงเรียนบ้านกันตรวจ  เรื่องการจัดการเรียนรู้เชิงรุกnโดยใช้กระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร

KRUPUNMAI SHARE

หัวข้อวิจัย        การพัฒนาบุคลากรโรงเรียนบ้านกันตรวจ  เรื่องการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
                         โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร

ผู้วิจัย             นางสาวนราธิป  สมพงษ์

ปีที่วิจัย           ปีการศึกษา  2563

บทคัดย่อ

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  3  ข้อ  คือ  1) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนบ้านกันตรวจ  เรื่องการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้กระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร  2)  เพื่อเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการเรียนรู้เชิงรุกก่อนและหลังการพัฒนาบุคลากรโดยใช้กระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนบ้านกันตรวจ  เรื่องการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้กระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร

การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการประกอบด้วย  4  ขั้นคือ  ขั้นวางแผน  ขั้นปฏิบัติการ  ขั้นสังเกตการณ์  และขั้นสะท้อนผล  ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินการพัฒนา  2  วงรอบ  และได้ออกแบบการวิจัยเป็นแบบสอบวัดผลก่อนและหลังปฏิบัติการ  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ  บุคลากรโรงเรียนบ้านกันตรวจ   อำเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ  ปีการศึกษา   2563  จำนวน   8  คน  ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย  ระหว่างวันที่  13  กรกฎาคม  2563  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2564   โดยแบ่งเป็น  2  วงรอบ  วงรอบที่   1  ระหว่างวันที่   13  กรกฎาคม  2563  ถึงวันที่  30  พฤศจิกายน  2563    วงรอบที่   2  ระหว่างวันที่   1  ธันวาคม  2563  ถึงวันที่   31 มีนาคม  2564

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ 1) แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  จำนวน  20  ข้อ  2)  แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  3)  แบบบันทึกการสนทนาทางวิชาการ  จำนวน  2  ฉบับ  ฉบับที่  1  ใช้บันทึกการสนทนาทางวิชาการเพื่อการสะท้อนผลหลังจากดำเนินการพัฒนาบุคลากรในวงรอบที่  1  ฉบับที่  2  ใช้บันทึกการสนทนาทางวิชาการ  เพื่อการสะท้อนผลหลังจากดำเนินการพัฒนานาบุคลากรในวงรอบที่  2   4)  แบบวัดความพึงพอใจของบุคลากร  จำนวน  1  ฉบับ

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  วิเคราะห์โดยการนำข้อมูลมาวิเคราะห์  ตีความ  สรุป    และรายงานผลในลักษณะบรรยาย  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์โดยใช้สถิติพื้นฐาน  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ร้อยละ  และสถิติ  Nonparametrics การทดสอบลำดับพิสัย  Wilcoxon  ซึ่งวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป

ผลการวิจัยพบว่า 

  1. เมื่อดำเนินการพัฒนาบุคลากรในวงรอบที่ 1 เสร็จสิ้น พบว่าโดยภาพรวมบุคลากรสามารถดำเนินการจัดการเรียนรู้เชิงรุกได้ในระดับดี = 3.98  โดยจำแนกเป็นความสามารถในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ได้ในระดับดี =  3.98)  และความสามารถดำเนินการจัดการเรียนรู้เชิงรุกได้ในระดับดี =  3.60  เมื่อสิ้นสุดการพัฒนาบุคลากรในวงรอบที่  2  พบว่า  โดยภาพรวมโดยภาพรวมบุคลากรสามารถดำเนินการจัดการเรียนรู้เชิงรุกได้ในระดับดีมาก=  4.88   โดยจำแนกเป็นความสามารถในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ได้ในระดับดีมาก =  4.98  และความสามารถดำเนินการจัดการเรียนรู้เชิงรุกได้ในระดับดีมาก =  4.83  การพัฒนาบุคลากรโรงเรียนบ้านกันตรวจ  เรื่องการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร ทำให้ได้รูปแบบการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ  ผู้บริหารพัฒนาบุคลากรโดยการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร  มีการนิเทศติดตามแบบพี่เลี้ยงโดยผู้บริหารและวิทยากรนิเทศที่มีความชำนาญเรื่องการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้า  ฝึกให้บุคลากรรู้จักวิพากษ์วิจารณ์ผลงานของผู้อื่น  และยอมรับคำวิพากษ์วิจารณ์จากผู้บริหาร วิทยากรนิเทศและเพื่อนร่วมงาน  ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา  สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  สิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้บุคลากรปฏิบัติงานได้ประสบผลสำเร็จคือ  บรรยากาศในสถานศึกษา  ซึ่งบรรยากาศในสถานศึกษา ได้แก่  สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่เอื้อต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร  ซึ่งมีความหมายรวมถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับครู  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับวิทยากร  และปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูที่มีความเป็นกัลยาณมิตรต่อกันด้วย
  1. การทดสอบความรู้ความเข้าใจของบุคลากรหลังการพัฒนาบุคลากร ผลปรากฏว่าบุคลากรทุกคน มีคะแนนความรู้ความเข้าใจผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ (ร้อยละ 75ของคะแนนเต็ม) เมื่อเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการพัฒนาบุคลากร  พบว่าบุคลากรมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจหลังการพัฒนาบุคลากร = 18.25)  สูงกว่าก่อนการพัฒนาบุคลากร = 11.00)  เมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างก่อนและหลังการพัฒนาบุคลากร  พบว่าบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลังการพัฒนาบุคลากรสูงกว่าก่อนการพัฒนาบุคลากรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  2. บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนบ้านกันตรวจ เรื่องการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้กระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร  อยู่ในระดับมากที่สุด = 4.86)
Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @