รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณภาพนักเรียนวัดทุ่งมะกรูด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2563

KRUPUNMAI SHARE

หัวข้อรายงาน   รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณภาพนักเรียนวัดทุ่งมะกรูด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2563

ชื่อผู้ประเมิน     นายนพดล  เล็กบาง

ปีที่ทำการประเมิน   2563

 

                                    บทคัดย่อ

 

การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณภาพนักเรียนวัดทุ่งมะกรูด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการ (Context evaluation : C) 2) ประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ (Input evaluation : I)  3) ประเมินกระบวนการดำเนินงาน ของโครงการ (Process evaluation :P) และ 4) ประเมินผลผลิตของโครงการ (Product evaluation : P)   ใช้รูปแบบการประเมินโครงการแบบซิปป์โมเดล ( CIPP Model ) ประชากร ได้แก่ 1) ครู จำนวน 7 คน 2) นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่1 ถึงนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 77 คน  3) ผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่1  ถึงนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 77 คน และ 4) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณภาพนักเรียนวัดทุ่งมะกรูด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2563 ปรากฏดังต่อไปนี้

  1. ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณภาพนักเรียนวัดทุ่งมะกรูด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด เมื่อแยกพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ความต้องการจำเป็นของโครงการ รองลงมาคือ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์
  2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณภาพนักเรียนวัดทุ่งมะกรูด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด เมื่อแยกพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือความรู้ ความสามารถของผู้รับผิดชอบโครงการ รองลงมาคือ ความพร้อมและเพียงพอของสถานที่ในการจัดกิจกรรม ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ  ความเหมาะสมของงบประมาณ  วัสดุ ระยะเวลา และสื่อเทคโนโลยี
  3. ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินงาน (Process Evaluation) ของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณภาพนักเรียนวัดทุ่งมะกรูด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด เมื่อแยกพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ขั้นตอนการวางแผนการดำเนินการ รองลงมาคือ การดำเนินงาน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ การประเมินผลโครงการ
  4. ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณภาพนักเรียนวัดทุ่งมะกรูด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การจัดแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้บรรลุตามวัตถุประสงค์ รองลงมาคือมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  ทันสมัย มีประโยชน์ต่อครู นักเรียนและชุมชน  และข้อที่ค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ  ห้องเรียน ห้องพิเศษ ห้องปฏิบัติการ สื่อเทคโนโลยี สนามกีฬาและอุปกรณ์ มีคุณภาพและเพียงพอ
  5. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณภาพนักเรียนวัดทุ่งมะกรูด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2563 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด เมื่อแยกพิจารณารายด้านพบว่ารายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ กิจกรรมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 7 ฐาน รองลงมาคือ กิจกรรมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน รายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ  กิจกรรมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียน

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานโดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากกล่องพัสดุแฮนเมด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @