ผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมแบบ E-Book ชุด ศิลปะสร้างสรรค์ปัตตานีถิ่นงามงานศิลป์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

KRUPUNMAI SHARE

รายงาน : ผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมแบบ E-Book ชุด ศิลปะสร้างสรรค์ปัตตานีถิ่นงามงานศิลป์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้วิจัย       : นางกอรีเยาะ  เตะย่อ  ตำแหน่ง  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ปีที่วิจัย     : 2562

 

                                              บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมแบบ E-Book ชุด ศิลปะสร้างสรรค์ปัตตานีถิ่นงามงานศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพ (E1/E2) 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ศิลปะสร้างสรรค์ปัตตานีถิ่นงามงานศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน      3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ เรื่อง ศิลปะสร้างสรรค์ปัตตานีถิ่นงามงานศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 60.00 และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมแบบ E-Book ชุด ศิลปะสร้างสรรค์ปัตตานีถิ่นงามงานศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ จำนวน 19 คน โดยวิธีการเลือกแบบสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) เครื่องที่ใช้ในการในการวิจัย ได้แก่ หนังสืออ่านเพิ่มเติมแบบ E-Book คู่มือการใช้งานหนังสืออ่านเพิ่มเติมแบบ E-Book แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย    ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ทดสอบสมมติฐาน คือ ค่าประสิทธิภาพ และค่า t-test ผลการวิจัย พบว่า

  1. หนังสืออ่านเพิ่มเติมแบบ E-Book ชุด ศิลปะสร้างสรรค์ปัตตานีถิ่นงามงานศิลป์ กลุ่มสาระ การเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 87.94/86.69
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ศิลปะสร้างสรรค์ปัตตานีถิ่นงามงานศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  3. ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ เรื่อง ศิลปะสร้างสรรค์ปัตตานีถิ่นงามงานศิลป์ กลุ่มสาระ การเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60.00 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ       ที่ระดับ .05
  4. ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมแบบ E-Book ชุด ศิลปะสร้างสรรค์ปัตตานี ถิ่นงามงานศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด     มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 4.63 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.49

 

คำสำคัญ : หนังสืออ่านเพิ่มเติมแบบ E-Book

Report on     : The Effects of Using an E-book Series for Additional Reading in Arts

“Beautiful Pattani: Home of Creative Arts for Grade 5”

Researcher  :   Mrs. Koriyoh Teayor, Senior Professional Level Teacher

Year of Conducting Research: 2019

_______________________________________________________________________

 

                                                    Abstract

 

The objectives of this research were to 1) create and develop an E-book series for additional reading in Arts called “Beautiful Pattani : Home of  Creative Arts for Grade 5” to meet the set efficiency criterion ( E1/E2), 2) compare the learning achievement of Grade 5 students before and after the intervention with the E-book series, 3) compare the students’ abilities in creative thinking on Beautiful Pattani : Home of  Creative Arts after  implementing the intervention with  the criteria of 60 % and 4) examine the students’ satisfaction toward the E-book series. The samples of this research were 19 students in Room 5/2 at Ban Kamiyo Community School selected by simple random sampling. The research instruments were the E-book series developed by the researcher, a manual for the e-book users, a lesson plan, a multiple-choice achievement test, and a student satisfaction questionnaire. The statistics used in data analysis were frequency, percentage, mean, and standard deviation. Efficiency criterion and t-test were used in hypothesis testing. The research found that

 

1) the E-book series met the efficiency criterion of 87.94/86.69,

2) the students’ academic achievement after implementing the intervention was higher than before the intervention at the statistical significance .05,

3) the students’ abilities in creative thinking on “Beautiful Pattani: Home of Creative Arts” after implementing the intervention were higher than the criteria of 60.00, and

4) the students’ satisfaction toward the E-book series was at the highest level (=4.63; S.D.=0.49).

Keyword:     E- book for additional reading in Arts

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานโดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากกล่องพัสดุแฮนเมด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @