การสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการแต่งกาพย์ยานี 11 สร้างสรรค์เชิงบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่องวิจัย         การสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการแต่งกาพย์ยานี 11 สร้างสรรค์
เชิงบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อผู้วิจัย              นายณรงค์ศักดิ์  กำเนิดทอง

โรงเรียน              วัดกะเปียด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2

ปีการศึกษา         2563

 

                              บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการแต่งกาพย์ยานี 11 สร้างสรรค์เชิงบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแต่งกาพย์ยานี 11 สร้างสรรค์เชิงบูรณาการ ก่อนและหลังใช้แบบฝึกทักษะการแต่งกาพย์ยานี 11 สร้างสรรค์เชิงบูรณาการ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมโดยใช้แบบฝึกทักษะการแต่งกาพย์ยานี 11 สร้างสรรค์เชิงบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดกะเปียด  สังกัดสำนักงาน     เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 17 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบฝึกทักษะการแต่งกาพย์ยานี 11 สร้างสรรค์เชิงบูรณาการ กลุ่มสาระ  การเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแต่งกาพย์ยานี 11 สร้างสรรค์เชิงบูรณาการ   จำนวน 40 ข้อ  มีค่าความเชื่อมั่น .7667   แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมโดยใช้แบบฝึกทักษะการแต่งกาพย์ยานี 11 สร้างสรรค์เชิงบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จำนวน 10  ข้อ  มีค่าความเชื่อมั่น .9028 และแผนการจัด    การเรียนรู้  จำนวน  26  แผน การศึกษาประสิทธิภาพ 80/80 โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยร้อยละ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแต่งกาพย์ยานี 11 สร้างสรรค์เชิงบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ก่อนและหลังใช้แบบฝึกทักษะ โดยการทดสอบค่าที (t – test) และใช้ค่าเฉลี่ย   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมโดยใช้แบบฝึกทักษะการแต่งกาพย์ยานี 11 สร้างสรรค์เชิงบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผลการศึกษาพบว่า

  1. แบบฝึกทักษะการแต่งกาพย์ยานี 11 สร้างสรรค์เชิงบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ 81.76/84.60
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  การแต่งกาพย์ยานี 11 สร้างสรรค์เชิงบูรณาการ ก่อนใช้แบบฝึกทักษะการแต่งกาพย์ยานี 11 สร้างสรรค์เชิงบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5    มีคะแนนเฉลี่ย 16.70 หลังใช้แบบฝึกทักษะมีคะแนนเฉลี่ย 29.23  และเมื่อเปรียบเทียบกันพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การแต่งกาพย์ยานี 11 สร้างสรรค์เชิงบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   หลังใช้แบบฝึกทักษะสูงกว่าก่อนใช้แบบฝึกทักษะอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโดยใช้แบบฝึกทักษะการแต่งกาพย์ยานี 11 สร้างสรรค์เชิงบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 65  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.65  เมื่อเทียบกับเกณฑ์พิจารณาพบว่าระดับความพึงพอใจของนักเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานโดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากกล่องพัสดุแฮนเมด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @