ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนคำในภาษาไทย เรื่อง สระเปลี่ยนรูปและสระ ลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

KRUPUNMAI SHARE

รายงาน    : ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนคำในภาษาไทย เรื่อง สระเปลี่ยนรูป
และสระ
ลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้วิจัย       : นางอริศรา ดูดิง ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ปีที่วิจัย    : 2563

                                                  บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนคำในภาษาไทย เรื่อง สระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพ (E1/E2) 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่าน การเขียนแจกลูกสะกดคำสระเปลี่ยนรูป และสระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถม-ศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 จำนวน 30คน โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) เครื่องที่ใช้ในการในการวิจัย ได้แก่ แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนคำสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูปแผนการจัดการเรียนรู้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ทดสอบสมมติฐาน คือ ค่าประสิทธิภาพ และค่า t-test ผลการวิจัย พบว่า

1. แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนคำในภาษาไทย เรื่อง สระเปลี่ยนรูปและสระลดรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ85.58/85.95
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านและเขียนคำสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนคำในภาษาไทย เรื่องสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย X-Bar) เท่ากับ 4.60 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)เท่ากับ 0.49

คำสำคัญ : แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ตี(สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) ประจำปีการศึกษา 2565

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @