รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น

KRUPUNMAI SHARE

หัวข้อรายงาน :  รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น

ปีการศึกษา           2563

ชื่อผู้ประเมิน :    นายจามร  วรรณากาญจน์

ปีที่ทำการวิจัย:   2563

 

                                                     บทคัดย่อ

 

การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น ปีการศึกษา 2563 มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อม (Context evaluation) ปัจจัยนำเข้า (Input evaluation) กระบวนการดำเนินงาน ( Process evaluation) ผลผลิต ( Product evaluation) ของโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่นปีการศึกษา 2563  2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น ปีการศึกษา 2563 ใช้รูปแบบ   การประเมินโครงการแบบซิปป์โมเดล (CIPP Model) ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้   1) ครูโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น  ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 10 คน 2) นักเรียนโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น ในปีการศึกษา 2563 ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 จำนวน 55 คน 3) ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น  ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 55 คน4) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 127 คน ส่วนทางด้านสถิตินั้นใช้สถิติพื้นฐาน ดังนี้คือ ค่าเฉลี่ยและ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น ปีการศึกษา 2563  พบว่า  ผลการประเมินตามวัตถุประสงค์ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านบริบท (Context)  ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process)และด้านผลผลิต (Product) มีการดำเนินการ  อยู่ในระดับมากที่สุด ปรากฏดังต่อไปนี้

  1.  ด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นต่อผลการดำเนินการอยู่ในระดับสูงสุด ได้แก่ กิจกรรมในโครงการสามารถนำไปปฏิบัติจริงได้ รองลงมา จำนวน 2 ข้อ ได้แก่ โครงการมีหลักการและเหตุผลสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน และวัตถุประสงค์ของโครงการสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ลำดับต่ำสุดได้แก่ โครงการมีหลักการและเหตุผลสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานที่สังกัด
  2. ด้านปัจจัยของการดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นต่อผลการดำเนินการอยู่ในระดับสูงสุด ได้แก่โรงเรียนจัดกิจกรรมในโครงการมีความเหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ รองลงมาได้แก่ โรงเรียน มีบริเวณและทรัพยากร สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินงานตามโครงการ ลำดับต่ำสุดจำนวน 3 ข้อ ได้แก่ โรงเรียนกำหนดขอบข่ายหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน  โรงเรียนมีจำนวนบุคลากรให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินงานโรงเรียนมีบริเวณและทรัพยากร สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินงานตามโครงการ
  3. ด้านกระบวนการดำเนินงานพบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความเห็นต่อผล การดำเนินการโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่นปีการศึกษา 2563 ด้านกระบวนการดำเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นต่อผล การดำเนินการอยู่ในระดับสูงสุด  ได้แก่ โรงเรียนกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบแก่บุคลากรใน  การดำเนินโครงการอย่างชัดเจน รองลงมา ได้แก่ โรงเรียนกำหนดกิจกรรมโครงการสอดคล้องกับสภาพของสถานศึกษา ลำดับต่ำสุด ได้แก่ โรงเรียนกำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาในการประเมินผลโครงการตามความเหมาะสม
  4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิตของการดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียน พิจารณาแยกเป็นประเด็นได้  ดังนี้

4.1 ผลการประเมินด้านผลผลิตในประเด็นพฤติกรรมด้านการสอนของครูในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยระดับของการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีความคิดเห็นต่อผลพฤติกรรมการสอนของครูอยู่ในระดับสูงสุด  ได้แก่ ให้ความช่วยเหลือในการพัฒนานักเรียนทุกด้าน รองลงมาได้แก่ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลประเมินการสอนที่หลากหลายสอดคล้องกับกิจกรรมหรือสาระที่สอน ลำดับต่ำสุด ได้แก่ มีการจัดระเบียบการควบคุมห้องเรียนได้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม

4.2 ผลการประเมินด้านผลผลิตในประเด็นพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนในภาพรวมพบว่าระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยระดับของ   การปฏิบัติอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นต่อผลพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนอยู่ในระดับสูงสุด  ได้แก่ นักเรียนรวมกลุ่มกันเพื่อดำเนินการจัดทำโครงงานในเรื่องที่สนใจ  และนำเสนอผลงานด้วยตนเอง รองลงมา  2 ข้อได้แก่  นักเรียนมีความสุขสนุกสนานใน      การเรียนรู้ในแต่ละครั้ง นักเรียนมีผลการประเมินผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ของการจัดกิจกรรม    การเรียนรู้ในแต่ละครั้ง ลำดับต่ำสุด ได้แก่ นักเรียนสามารถใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือการเรียนรู้

4.3 ผลการประเมินด้านผลผลิตในประเด็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในภาพรวมพบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับของการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ มีค่าเฉลี่ยระดับของการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านซื่อสัตย์สุจริต ส่วนด้านอยู่อย่างพอเพียง ลำดับต่ำสุด

4.4  ผลการประเมินด้านความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น ในภาพรวมนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์วิธีการแบบเปิด (Open – Approach) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @