รายงานการบริหารการจัดการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน โรงเรียนบ้านคลอง 30 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อผลงาน        รายงานการบริหารการจัดการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน
โรงเรียนบ้านคลอง 30 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ผู้รายงาน          นายวิลาศ เสมา
ปีการศึกษา      2563

                                                 บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการบริหารการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านคลอง 30 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 2) เพื่อศึกษาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนบ้านคลอง 30 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก และ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารการจัดการศึกษากับคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนบ้านคลอง 30 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีจานวน 86 คน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 7 คน คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน จานวน 7 คน และผู้ปกครองนักเรียน จานวน 72 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถามการบริหารการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านคลอง 30 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก และแบบสอบถามคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนบ้านคลอง 30 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก สถิติที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน และค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน
ผลการศึกษาพบว่า
1. การบริหารการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านคลอง 30 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โดยรวม = 4.34 และรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปน้อยตามลาดับ ได้ดังนี้ ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา = 4.40) รองลงมาได้แก่ ด้านที่ 5 การจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ ( = 4.37) ด้านที่ 4 การพัฒนาครูและบุคลากร = 4.3740) ด้านที่ 1 การบริหารคุณภาพของสถานศึกษา = 4.27และด้านที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ = 4.24ตามลาดับ
2. คุณภาพผู้เรียนโรงเรียนบ้านคลอง 30 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โดยรวม= 4.19) และรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปน้อยตามลาดับได้ดังนี้ ด้านที่ 3 คุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านที่ 3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน = 4.29 รองลงมาได้แก่ ด้านที่ 1 คุณภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย = 4.27) และด้านที่ 2 คุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน = 4.01 ตามลาดับ
3. การบริหารการจัดการศึกษามีความสัมพันธ์ในทางบวกกับคุณภาพผู้เรียนโรงเรียน บ้านคลอง 30 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

บทความทางวิชาการ หน้าที่ของชายไทยกับการเกณฑ์ทหาร

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @