รายงานผลการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์  วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4    

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อผลงานวิจัย    รายงานผลการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์  วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อผู้วิจัย            นางสาวเขมจิรา  สุนทร

ตำแหน่ง               ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

สถานที่ติดต่อ     โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร)   เทศบาลเมืองชะอำ
                              อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี

ปีที่ทำวิจัย          2562

 

                                                บทคัดย่อ

รายงานผลการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์  วิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียน  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ วิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียน  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4    2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์       วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กับเกณฑ์ร้อยละ 75   3)  เพื่อศึกษาเจตคติต่อการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์  วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 จำนวน 28 คน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร)  เทศบาลเมืองชะอำ  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี  ได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง โดยจัดห้องเรียนของโรงเรียนคละความสามารถของผู้เรียนนักเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ (1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์  วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 10 แผน   (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ  และ (3) แบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  เป็นแบบมาตรวัดประมาณค่าของลิเคอร์ท มี 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้

1.แผนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทั้ง 10 แผน มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 91.14 / 94.64 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80

  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  2. เจตคติต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 โดยรวมอยู่ในระดับมาก =4.44

 

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานโดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากกล่องพัสดุแฮนเมด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @