รายงานผลการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนวัดปลวกเกตุ

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง                           : รายงานผลการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการเรียนที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ของโรงเรียนวัดปลวกเกตุ

ผู้รายงานผลการวิจัย      : นางสาวอลิสา อินทร์ประเสริฐ

ปีที่รายงาน                     : พ.ศ.2564

                                                    บทคัดย่อ

การรายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนวัดปลวกเกตุครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนวัดปลวกเกตุ ที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านอาคารสถานที่ ด้านการเรียนการสอน ด้านการให้บริการนักเรียนด้านการจัดการศึกษาเพื่อสนองความมุ่งหวังของนักเรียน ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน และด้านสังคมกลุ่มเพื่อน ตามความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียนซึ่งผู้วิจัยได้จัดทําการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนวัดปลวกเกตุที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีทั้งสิ้น 148 คน คือ บุคลากรในโรงเรียน จํานวน 15 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวน 9 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 124 คน เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ประเภทมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และแนวคิดทฤษฎีของแอสติน (Astin,1971)ในการสร้างแบบสอบถาม เพื่อวัดระดับความเหมาะสมที่มีต่อสภาพแวดล้อม 6 ด้าน ได้แก่ด้านอาคารสถานที่ ด้านการเรียนการสอน ด้านการให้บริการนักเรียน ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสนองความมุ่งหวังของนักเรียนด้านกิจกรรมนักเรียน และด้านสังคมกลุ่มเพื่อน เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จํานวนทั้งสิ้น 63 ข้อ รายข้อ ระหว่าง .21 – .76  และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ .97 การวิเคราะห์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสําเร็จรูปค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (µ) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)

ผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้

  1. ผลการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน วัดปลวกเกตุในภาพรวมของบุคลากรในโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาและนักเรียนมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการเรียน ทั้งโดยรวมและรายด้านมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยมีสภาพแวดล้อมทางการเรียนเรียงอันดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านอาคารสถานที่ ด้านสังคมกลุ่มเพื่อน ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน ด้านการเรียนการสอน ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสนองความมุ่งหวังของนักเรียน และด้านการให้บริการนักเรียน  เป็นอันดับสุดท้าย
  2. ผลการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน วัดปลวกเกตุ ด้านอาคารสถานที่ในภาพรวมของบุคลากรในโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาและนักเรียนมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการเรียน ทั้งโดยรวมและรายด้าน      มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก                            คือ โรงเรียนมีสื่อและวัสดุอุปกรณ์การสอนต่าง ๆ เพียงพอ โรงเรียนจัดหาโต๊ะ เก้าอี้ใหม่ ภายในห้องเรียนเพียงพอและถูกสุขลักษณะและโรงเรียนกําหนดมาตรฐานการรักษาความสะอาดได้เหมาะสม ส่วนอันดับสุดท้าย คือ โรงเรียนจัดซื้อวัสดุการเรียนได้เหมาะสม

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @