การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้การจัดเรียนรู้แบบบูรณาการ กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง เรียนรู้การงานผ่านยุค New normal

KRUPUNMAI SHARE

เรื่อง              การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้การจัดเรียนรู้แบบบูรณาการ กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง เรียนรู้การงานผ่านยุค New normal

ชื่อผู้วิจัย         นางสุจิตรา ม่วงน้อย

ปีที่วิจัย           2562

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (experimental research) มีวัตถุประสงค์     การวิจัย ดังนี้ 1.เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง เรียนรู้การงานผ่านยุค  New  normal มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 2.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง เรียนรู้การงานผ่านยุค New normal 3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนวิชาการงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่6 เรื่อง เรียนรู้การงานผ่านยุค New normal ประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร) อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ปีการศึกษา2562 จำนวน 35 คน โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง เรียนรู้การงานผ่านยุค New normal จำนวน 4 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัยเลือกตอบ จำนวน 20 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง เรียนรู้การงานผ่านยุค New normal สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย (Mean) ร้อยละค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Stan (Standard Deviation)  ค่าทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และการทดสอบด้วยค่า t – test dependent

สรุปผลการวิจัย

จากการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

  1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง เรียนรู้การงานผ่านยุค New normal มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 88.02 / 85.41 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 และเมื่อพิจารณาเป็นรายชุดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า ทุกชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง เรียนรู้การงานผ่านยุค New normal พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .01
  3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง เรียนรู้การงานผ่านยุค New normal พบว่า โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุดและเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด
Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

บทความทางวิชาการ หน้าที่ของชายไทยกับการเกณฑ์ทหาร

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @