การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 7E ร่วมกับการใช้คำถาม

KRUPUNMAI SHARE

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 7E
ร่วมกับการใช้คำถาม

The Development of Learning Achievement by Using the 7E
Inquiry Process with Question.

ฐิติวรฎา  ใยสำลี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง

บทคัดย่อ

          การสืบเสาะหาความรู้เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivism) เป็นกระบวนการที่นักเรียนจะต้องสืบค้น เสาะหา สำรวจตรวจสอบ และค้นคว้าด้วยวิธีการต่างๆ จนทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและเกิดการรับรู้ความรู้นั้นอย่างมีความหมาย จึงจะสามารถสร้างเป็นองค์ความรู้ของผู้เรียนเอง โดยกระบวนสืบเสาะหาความรู้ 7E มีขั้นตอนดังนี้ ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม ขั้นสร้างความสนใจ ขั้นสำรวจและค้นหา ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป ขั้นขยายความรู้ ขั้นประเมินผล และขั้นนำความรู้ไปใช้ ในขณะที่การใช้คําถามร่วมที่ใช้ประเภทคําถามทั้งคำถามง่ายและคำถามยาก ที่สามารถกระตุ้นความคิดของผู้เรียน ให้ผู้เรียนกล้าตอบสนองและกล้าถามย้อนกลับ การใช้คำถามนั้นสามารถใช้ได้ทั้ง 2 ระดับ คือ คำถามระดับต่ำ และคำถามระดับสูง โดยก่อนการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนต้องเตรียมคำถามล่วงหน้าเพื่อให้ผลการเรียนเป็นไปตามจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ การสอนโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามทุกขั้นตอนโดยตั้งคำถามให้ตรงประเด็น ที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งการให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม การเรียนการสอน โดยมีการโต้ตอบระหว่างครูกับนักเรียน มีการส่งเสริมปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันถือว่า เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดที่ทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น

 

คำสำคัญ: กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 7E, การใช้คำถาม, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 

Abstract

The quest for knowledge is a teaching and learning model that is based on knowledge creation theory (Constructivism). Constructivism is the process by which students must search, search, explore, investigate and research through a variety of methods. until the learner understands and perceives that knowledge in a meaningful way Therefore, it will be able to create a body of knowledge of the learners themselves. The 7E Inquiry Process has the following steps: Elicitation Phase Engagement Phase Exploration Phase) Explanation Phase Elaboration Phase Evaluation Phase and Extension Phase. Whereas the use of joint questions using both easy and difficult question types that can stimulate students’ thinking Let learners dare to respond and dare to ask back. The use of questions can be used at both levels: low-level questions. and high-level questions. Before learning management, Instructors must prepare questions in advance so that the grades will meet the stated objectives. Teaching using the 7E Inquiry Process with questioning techniques every step. By asking questions to the point to help students learn by themselves which allows students to participate in activities teaching with interactions between teachers and students There is a promotion to practice activities together. It is the most important element for effective teaching and learning. Affects the development of learning achievement of learners better.

Keywords: The 7E Inquiry Process, Question, Learning Achievement

ดาวโหลดบทความที่นี่

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @