แนวคิดการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ CIA ในบริบทของวิธีสอนแบบปฏิบัติการ

KRUPUNMAI SHARE

แนวคิดการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ CIA ในบริบทของวิธีสอนแบบปฏิบัติการ

The concept of teaching and learning using in the context of action-based teaching methods.

 *สังวาลย์  ชมภูจา  และ อรรถ  ขันสี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง

บทคัดย่อ

 

วิธีสอนแบบปฏิบัติการหรือการทดลอง (Laboratory Method) เป็นวิธีสอนที่ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติหรือทำการทดลองค้นหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะกลุ่มปฏิบัติการที่เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรงจากการเผชิญสถานการณ์จริงและการแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการกระทำ ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ฝึกคิด ฝึกลงมือทำ ฝึกทักษะกระบวนการต่าง ๆ ฝึกการแก้ปัญหาด้วยตนเองและฝึกทักษะการเสาะแสวงหาความรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม  โดยมีอาจารย์ผู้สอนคอยดูแลให้การศึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดกระบวนการนำความรู้ในห้องเรียนไปประยุกต์สู่การปฏิบัติงานได้จริง ผู้สอนจึงนำวิธีการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ Learning contract (C)  Inquiry based learning (I) และ Activity based learning (A) เมื่อทั้ง 3 วิธีมารวมกันจึงแนวคิดการจัดการเรียนการสอนใหม่ที่เรียกว่า CIA หรือ Contract inquiry and activity based learning คือ แนวคิดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการสร้างสัญญาการเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน การสืบค้นความรู้ และการใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้และบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ ซึ่งผลลัพธ์ของกิจกรรมจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ การสร้างปฏิสัมพันธ์ การสร้างมีวินัยในการทำงานและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกัน โดยผู้สอนจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้และเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง รู้จักคิดวิเคราะห์และเรียนรู้จากกิจกรรมที่ได้ทำจริง (Learning by doing)

 

คำสำคัญ :  สัญญาการเรียนรู้, การสืบค้นความรู้, การใช้กิจกรรมเป็นฐาน

 

Abstract

 

Laboratory Method is a teaching method in which teachers give students the opportunity to practice or search for knowledge by themselves. It is an activity in the form of an action group that learns with direct experience from real-life situations and problem solving. In order to learn from actions. The learner has practiced Thinking, practice, practice skills, process skills, practice self-problem solving and practice seeking skills together as a group with an instructor supervising the education closely To enable the process of applying knowledge in the classroom to practical applications.  Teachers then use the method of learning management in the 21st century; Contract Learning (C), Inquiry based learning (I), and Activity based learning (A). When all 3 methods are combined, the new teaching and learning concept called CIA or Contract inquiry and activity based learning is a teaching and learning concept that focuses on creating learning contracts between learners and teachers, Inquiry learning with activity based learning through.The result of the activity will give students the opportunity to participate in knowledge creation. Interaction creating discipline in work and sharing responsibilities In which the instructor will facilitate the learning management and focus on the students to act by themselves analyze and learn from real activities (Learning by doing)

.

Keywords: contract learning, inquiry based learning, activity based learning

* ผู้ประสานงาน (Corresponding Author)

Email: Sungwan262@gmail.com

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @