รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด เศรษฐศาสตร์น่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง  รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด เศรษฐศาสตร์น่ารู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD

ผู้ศึกษา         นางสาวอานีตอ   ยุนุ้ย
ครูชำนาญการ โรงเรียนชุมชนบ้านกะยอ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา  2563

                            บทคัดย่อ
            การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด เศรษฐศาสตร์
น่ารู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โดยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารปะกอบการเรียน ชุด
เศรษฐศาสตร์น่ารู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5โดยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ก่อนเรียนและหลังเรียน 3)
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน ชุด เศรษฐศาสตร์น่ารู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการ
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่5/2 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 1 จำนวน 26 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบ
กลุ่ม (Cluster Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย เอกสารปะกอบการเรียน ชุด
เศรษฐศาสตร์น่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD จ านวน 5 เล่ม แผนการ
จัดการเรียนรู้จ านวน 20 แผน แบบประเมินความพึงพอใจ จำนวน 1 ชุด และแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้รายงานสร้างขึ้น จ านวน 1 ชุด ซึ่งมีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.48-0.75 ค่า
อ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.75-0.98 และความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.86 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สูตร
KR-20 (Kuder-Richardson) การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมินความพึงพอใจด้วยวิธีการหา
สัมประสิทธิ์α (α -Coefficient) ของครอนบาคค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) และการทดสอบค่า t–test
แบบ Dependent Samples

ผลการศึกษาพบว่า
1. ผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด เศรษฐศาสตร์น่ารู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ เท่ากับ85.04/83.15 หมายความว่า
นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย จากเอกสารประกอบการเรียนร้อยละ 85.04 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนด้วย
แบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 83.15 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
80/80 ที่ตั้งไว้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน ชุด
เศรษฐศาสตร์น่ารู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน ชุด เศรษฐศาสตร์น่ารู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดย
การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD อยู่ในระดับมากที่สุด (x= 4.61, S.D. = 0.51)
S.D. = 0.51)

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานโดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากกล่องพัสดุแฮนเมด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @