การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพ เรื่อง อาหารเน้นสุขภาพเพื่อวัยใส โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติจริงร่วมกับการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทำงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง       การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพ เรื่อง อาหารเน้นสุขภาพ
                    เพื่อวัยใส โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติจริงร่วมกับการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อพัฒนาทักษะ
                    กระบวนการทำงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อผู้วิจัย      นางมุขนารินทร์ งามประดิษฐ์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

หน่วยงาน    โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักการศึกษาศึกษาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

 ปีที่ พ.ศ. 2564

                                                               บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพ เรื่อง อาหารเน้นสุขภาพเพื่อวัยใส โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติจริงร่วมกับการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อทักษะกระบวนการทำงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพ เรื่อง อาหารเน้นสุขภาพเพื่อวัยใส โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติจริงร่วมกับการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อทักษะกระบวนการทำงาน สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) เพื่อสร้างและการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพ เรื่อง อาหารเน้นสุขภาพเพื่อวัยใสโดยมุ่งเน้นการปฏิบัติจริงร่วมกับการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อทักษะกระบวนการทำงานกลุ่ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพ เรื่อง อาหารเน้นสุขภาพเพื่อวัยใสโดยมุ่งเน้นการปฏิบัติจริงร่วมกับการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อทักษะกระบวนการทำงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิผล และ 4) เพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพ เรื่อง อาหารเน้นสุขภาพเพื่อวัยใส โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติจริงร่วมกับการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทำงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รวมทั้งหมดจำนวน 25 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling ) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพ เรื่อง อาหารเน้นสุขภาพเพื่อวัยใส โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติจริงร่วมกับการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทำงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ 14 แผน   แบบทดสอบวัดความรู้ แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที

 

สรุปผลการวิจัย

ผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพ เรื่อง อาหารเน้นสุขภาพเพื่อวัยใส โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติจริงร่วมกับการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทำงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
             สรุปผลการศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนโดยการสำรวจข้อมูลพื้นฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนและศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนการงานอาชีพเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความ สามารถในการทำงานเป็นกลุ่ม จากการสัมภาษณ์ครูผู้สอนการงานอาชีพอย่างไม่เป็นทางการได้ดังนี้

  1. นักเรียนไม่เห็นความสำคัญของวิชาที่เรียน มีทัศนคติที่ไม่ดี เนื่องจากคิดว่าเป็นวิชาไม่ยาก มีบริการมากมาย ซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อ จึงไม่สนใจเรียน ไม่กระตือรือร้นในการเรียน ขาดความใฝ่รู้ใฝ่เรียน
  2. นักเรียนต้องการที่จะเรียนรู้เป็นกลุ่ม มีกิจกรรมที่เป็นการฝึกปฎิบัติได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้แสดงออก ได้อภิปรายร่วมกัน สามารถวิเคราะห์ข้อมูล สรุปและรายงานผลด้วยตนเองหรือเป็นกลุ่มได้ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเกิดทักษะในการทำงาน คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็นและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
  3. การจัดการเรียนการสอนของครูอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ยังไม่สะท้อนให้เห็นถึงการจัดการเรียนการสอนด้านการปฎิบัติจริงอย่างชัดเจน การเรียนการสอนส่วนใหญ่จะใช้วิธีสอนแบบบรรยายประกอบใช้คำถามแล้วให้นักเรียนศึกษาเอกสารประกอบการสอนหรือตำรา นักเรียนไม่สามารถทำงานเป็นกลุ่มได้ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกันกับปัญหาการจัดการเรียนการสอน
  4. สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนมีไม่เพียงพอ ขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงขาดทักษะในการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผล
  5. ครูผู้สอนต้องการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สามารถจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการปฏิบัติจริง มีสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยและใช้วิธีวัดและประเมินผลได้เหมาะสม
  6. ผลการสร้างและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพ เรื่อง อาหารเน้นสุขภาพ   เพื่อวัยใสโดยมุ่งเน้นการปฏิบัติจริงร่วมกับการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทำงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิผลได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของรูปแบบการเรียนการสอน เท่ากับ 0.71 – 1.00 ซึ่งมีความสอดคล้องกัน และผลการหาประสิทธิภาพของการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพ เรื่อง อาหารเน้นสุขภาพเพื่อวัยใสโดยมุ่งเน้นการปฏิบัติจริงร่วมกับการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อทักษะกระบวนการทำงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เท่ากับ 86.13/89.81 เมื่อเปรียบเทียบเกณฑ์กับเกณฑ์ 80/80 ปรากฏว่าสูงกว่าเกณฑ์ E1/E2 ที่กำหนดไว้    ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1
  7. ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพ เรื่อง อาหารเน้นสุขภาพเพื่อวัยใส       โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติจริงร่วมกับการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทำงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
  8. ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพ เรื่อง อาหารเน้นสุขภาพเพื่อวัยใสโดยมุ่งเน้นการปฏิบัติจริงร่วมกับการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อทักษะกระบวนการทำงานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในภาพรวมพบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพ เรื่อง อาหารเน้นสุขภาพเพื่อวัยใส โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติจริงร่วมกับการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อทักษะกระบวนการทำงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณารายข้อ มีคะแนนสูงที่สุด ได้แก่ บรรยากาศในการเรียนไม่ตึงเครียด รูปแบบการเรียนการสอนนี้ทำให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ตลอดเวลา รูปแบบการเรียนการสอนนี้สามารถพัฒนาวิธีการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ และผู้เรียนชอบเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนนี้

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @