การพัฒนาชุดกิจกรรมการงานอาชีพ เรื่อง งานบ้านของวัยสดใส โดยเน้นการวางแผนการทำงาน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อรายงาน       การพัฒนาชุดกิจกรรมการงานอาชีพ เรื่อง งานบ้านของวัยสดใส
โดยเน้นการวางแผนการทำงาน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทำงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อผู้วิจัย         มุขนารินทร์  งามประดิษฐ์

สถานที่ศึกษา    โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ปีที่ศึกษา         พ.ศ. 2563

                                              บทคัดย่อ

                การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการงานอาชีพ เรื่อง งานบ้านของวัยสดใส โดยเน้นการวางแผนการทำงาน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทำงาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน    ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยชุดกิจกรรมการงานอาชีพ เรื่อง งานบ้านของวัยสดใส โดยเน้นการวางแผนการทำงาน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทำงาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการงานอาชีพ เรื่อง งานบ้านของวัยสดใส โดยเน้นการวางแผนการทำงาน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทำงาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการงานอาชีพ เรื่อง งานบ้านของวัยสดใส โดยเน้นการวางแผนการทำงาน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทำงาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จํานวน 23 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) จากจํานวน 3 ห้องเรียน แล้วจับสลากเป็นกลุ่ม ทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได่แก่ 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้จํานวน 6 เล่ม 2) แผนการจัดการเรียนรู้ จํานวน 8 แผน 20 ชั่วโมง 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น 0.85 และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้       มีค่าความเชื่อมั่น 0.87 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีความเป็นอิสระต่อกัน (t- test Dependent Samples)

ผลการศึกษา พบว่า

  1. ชุดกิจกรรมการงานอาชีพ เรื่อง งานบ้านของวัยสดใส โดยเน้นการวางแผนการทำงาน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทำงาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.68 / 82.53 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กําหนดไว้
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการงานอาชีพ เรื่อง งานบ้านของวัยสดใส โดยเน้นการวางแผนการทำงาน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทำงาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  3. ดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการงานอาชีพ เรื่อง งานบ้านของวัยสดใส โดยเน้นการวางแผนการทำงาน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทำงาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.7265 แสดงว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน หรือมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.7265 หรือคิดเป็นร้อยละ 72.65 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 0.70 ที่ตั้งไว้
  4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการงานอาชีพ เรื่อง งานบ้านของวัยสดใส โดยเน้นการวางแผนการทำงาน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทำงาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x = 4.56 , S.D. = 0.62)
5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์วิธีการแบบเปิด (Open – Approach) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @