รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียน เรื่อง อักษรนำกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง       รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียน เรื่อง อักษรนำ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผู้ศึกษา       นางสาวศิวะพร กุลระวัง ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านปาเระ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 1

ปีการศึกษา 2563

                                                บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการเขียน เรื่อง
อักษรน า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วย
แบบฝึกทักษะการเขียน เรื่อง อักษรน า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ก่อนเรียนและหลังเรียน และ3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ แบบฝึกทักษะ
การเขียน เรื่อง อักษรนำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มเป้าหมาย
ที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านปาเระ  สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 26 คน
ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง(Purposive sampling) โดยใช้แบบแผน การทดลอง
แบบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย
แบบฝึกทักษะการเขียน เรื่อง อักษรนำ จำนวน 5เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งมีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.37-0.61 และค่าอำนาจจำแนก
ตั้งแต่ 0.43-0.69 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.86 และแบบสอบถามความพึงพอใจ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 และการทดสอบค่า t

ผลการศึกษาพบว่า

1. แบบฝึกทักษะการเขียน เรื่อง อักษรนำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 82.14/83.17 ซึ่งสูงกว่ามาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียน เรื่อง อักษรนำ
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียน เรื่อง อักษรนำ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (µ = 4.61, σ = 0.51)

คำสำคัญ: แบบฝึกทักษาการเขียน / อักษรนำ/กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย/ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์วิธีการแบบเปิด (Open – Approach) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @