รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT เรื่อง ทศนิยมในชีวิตประจำวัน เพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT เรื่อง ทศนิยมในชีวิตประจำวัน เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้ศึกษา     : นางพาดียะ  แวหามะ   ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านกูวิง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
ปีที่ศึกษา    : 2563

                                       บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรม
คณิตศาสตร์โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT เรื่องทศนิยมใน
ชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระหว่างก่อนเรียนและ
หลังเรียนจากการใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค TGT เรื่องทศนิยมในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 3)
เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT เรื่องทศนิยมในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนบ้านกูวิง สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต1 จ านวน 22 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์
คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค TGT
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ
สถิติที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่
ทดสอบสมมติฐาน คือ ค่าประสิทธิภาพ และค่า t-test ผลการศึกษา พบว่า

1. ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT เรื่อง
ทศนิยมในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ (E1/E2
) เท่ากับ79.64/79.43 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่วางไว้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จากการใช้ชุดกิจกรรม
คณิตศาสตร์โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT เรื่องทศนิยมใน
ชีวิตประจ าวัน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 4.64 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () เท่ากับ 0.46

คำสำคัญ : ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT

                                   

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @