การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์ 1 รหัสวิชา ค31101 ที่เน้นการเรียนรู้แบบ SSCS เรื่อง เซต (Set) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์ 1 รหัสวิชา ค31101
ที่เน้นการเรียนรู้แบบ SSCS เรื่อง เซต (Set) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้วิจัย         นางเมตตา ทับศรีแก้ว
โรงเรียน    โรงเรียนบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ปีที่พิมพ์     2562

                                        บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
รายวิชาคณิตศาสตร์ 1 รหัสวิชา ค31101 ที่เน้นการเรียนรู้แบบ SSCS เรื่อง เซต (Set) สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังจากใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์ 1 รหัสวิชา ค31101 ที่เน้น
การเรียนรู้แบบ SSCS เรื่อง เซต (Set) กับเกณฑ์ร้อยละ 80 (24 คะแนน) และ 3) เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์ 1
รหัสวิชา ค31101 ที่เน้นการเรียนรู้แบบ SSCS เรื่อง เซต (Set) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562 จำนวน 1 ห้องเรียน คือห้อง ม.4/6 จำนวน 40 คน คนซึ่งได้มาจากการสุ่ม
ตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยของการสุ่ม เนื่องจาก
ได้มีการจัดห้องเรียนแบบคละความสามารถอยู่แล้ว เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบ
ฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์ 1 รหัสวิชา ค31101 ที่เน้นการเรียนรู้แบบ SSCS เรื่อง
เซต (Set) จำนวน 8 เล่ม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์1
รหัสวิชา ค31101 เรื่อง เซต (Set) 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่ต่อการเรียน
โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์ 1 รหัสวิชา ค31101 ที่เน้นการเรียนรู้แบบ
SSCS เรื่อง เซต (Set) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล (1) ค่าร้อยละ (2) ค่าเฉลี่ย (X-Bar) (3) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ 4) สถิติทดสอบที (t – test แบบ One Sample)

ผลการวิจัยพบว่า
1. แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์ 1 รหัสวิชา ค31101 ที่เน้นการเรียนรู้
แบบ SSCS เรื่อง เซต (Set) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ
81.90/83.13 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชา
คณิตศาสตร์ 1 รหัสวิชา ค31101 ที่เน้นการเรียนรู้แบบ SSCS เรื่อง เซต (Set) สูงกว่าเกณฑ์ร้อย
ละ 80 (24 คะแนน) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชา
คณิตศาสตร์ 1 รหัสวิชา ค31101 ที่เน้นการเรียนรู้แบบ SSCS เรื่อง เซต (Set) อยู่ในระดับมาก
ที่สุด (X-Bar= 4.73 และ S.D. = 0.59)

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @