การสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ฝึกมาตราตัวสะกด : รักถิ่นแผ่นดินเกิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง        การสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ฝึกมาตราตัวสะกด :
รักถิ่นแผ่นดินเกิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชื่อผู้วิจัย     สายแก้ว  ภักดี

กลุ่มสาระการเรียนรู้       ภาษาไทย

                                                     บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ฝึกมาตราตัวสะกด : รักถิ่นแผ่นดินเกิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ฝึกมาตราตัวสะกด : รักถิ่นแผ่นดินเกิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ฝึกมาตราตัวสะกด : รักถิ่นแผ่นดินเกิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดกะเปียด  อำเภอฉวาง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 14 คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง   เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย  1) หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ฝึกมาตราตัวสะกด : รักถิ่นแผ่นดินเกิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 9 เล่ม ประกอบด้วย เล่มที่ 1 กะเปียดนี้มีที่มา  เล่มที่ 2 บูชาหลวงปู่ยุ้ง  เล่มที่ 3 ตำนานเขาศูนย์  เล่มที่ 4 ไปชมโรงครู  เล่มที่ 5 ของดีเมืองฉวาง  เล่มที่ 6 เที่ยวศูนย์เรียนรู้วัดกะเปียด  เล่มที่ 7 ร่มพระบารมี  เล่มที่ 8 คนดีศรีกะเปียด  และ เล่มที่ 9 งานเดือนสิบ  2) แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ฝึกมาตราตัวสะกด : รักถิ่นแผ่นดินเกิด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 27 แผน  เวลาเรียน 27 ชั่วโมง   3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ฝึกมาตราตัวสะกด : รักถิ่นแผ่นดินเกิด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แบบปรนัยชนิด 3 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ฝึกมาตราตัวสะกด : รักถิ่นแผ่นดินเกิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 12 ข้อ  ดำเนินการวิจัยโดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ  One Group Pre-test  Post-test Design  ทำการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่า E1/E2  หาคะแนนเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบค่าที  t – test  (Dependent  Sample)

ผลการวิจัยพบว่า

  1. หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ฝึกมาตราตัวสะกด : รักถิ่นแผ่นดินเกิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเฉลี่ยรวม 19/82.78 สูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพที่กำหนด 80/80
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ฝึกมาตราตัวสะกด : รักถิ่นแผ่นดินเกิด หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ฝึกมาตราตัวสะกด : รักถิ่นแผ่นดินเกิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับมากที่สุด
Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ตี(สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) ประจำปีการศึกษา 2565

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @