ก.ค.ศ.อนุมัติวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 104 ราย

KRUPUNMAI SHARE

สำนักงาน ก.ค.ศ. – นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เปิดเผยว่าในการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.)  วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันอังคารที่ 29 กันยายน 2558 โดยมีนายสุขุม เฉลยทรัพย์ เป็นประธาน ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 104 ราย ได้แก่ ครูเชี่ยวชาญ 27 ราย ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 1 ราย ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 73 ราย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ 2 ราย และผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชี่ยวชาญ 1 ราย ดังนี้

 

หลักเกณฑ์ฯ ว 17/2552 เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 2 ราย ได้แก่
1) นางกานต์ธีรา ทาสิลา โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 
2) นางปัญญาทิพย์ อำนาจ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป.กาญจนบุรี เขต 1

หลักเกณฑ์ฯ ว 13/2556 เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 102 ราย ดังนี้

 – เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 25 ราย ได้แก่ 
1)นางกัลยา แตงขำ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สพป. ราชบุรี เขต 2
2) นางสุจิตรา สุวรรณภาพ โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี สพม.เขต 17
3) นางสาวอภินันท์ พฤกษะศรี โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม.เขต 16
4) นางนุช ม่วงเก่า โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ สพม. เขต 42
5) นางพิมพ์ผกา เมืองไสย โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) สพป.เชียงใหม่ เขต 4
6) นายปพน กิตติโรจนฉัตร โรงเรียนวนาประชารัฐบำรุง สพป.นครราชสีมา เขต 6
7) นายกิตติศักดิ์ ฉายรัตน์ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน จังหวัดสระบุรี สพม. เขต 4
8) นางสุชิลา ชัชวาลุรัตน์ โรงเรียนชุมชนวัดรวง สพป.นครราชสีมา เขต 2 
9) นางขนิษยา ภูขาว โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ สพป.อุดรธานี เขต 2
10) นางสมจิตร วิเศษสุนทร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย สพม.เขต 21
11) นางกฤษณีย์ วิกุลจรูญเดช โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง สพม.เขต 35
12) นางสาววาสนา สาเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ) สพป.ตาก เขต 2 
13) นายสกุล จ่าไธสง โรงเรียนพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ สพม.เขต 32
14) นายวิวัฒน์ รอดเกิด วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
15) นางอำไพพรรณ น้อยหนูจัตุรัส โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สพม.เขต 3 
16) นายศุภณัฐ เขียวมณี โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ สพม.เขต 42 
17) นางสมลักษณ์ สมจิตต์ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป.เชียงราย เขต 4 
18) นางสาวกล่อมจิต ดอนภิรมย์ โรงเรียนร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ สพม.เขต 24 
19) นางจารุวัลฐ์ สุทธิสานนท์ โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย สพม.เขต 19 
20) นางดาริน บุญพรมมา โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ สพป.มหาสารคาม เขต 1 
21) นางเตือนใจ แสงไกร โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง สพป.มหาสารคาม เขต 1 
22) นางสุพร ลัทธิจิตต์ โรงเรียนวัดไทร (สินศึกษาลัย) สพป.นครปฐม เขต 2 
23) นายชูชาติ นามกรณ์ โรงเรียนบ้านปากคะยาง สพป.สุโขทัย เขต 2 
24) นายดวงเด่น พิจอมบุตร โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จังหวัดลำปาง สพม.เขต35
25) นายสมเกียรติ อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สพม.เขต25

 เลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย ได้แก่
นางสาวรัติพร ภาธรธุวานนท์ สพป.มหาสารคาม เขต 1

– เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 73 ราย ได้แก่
1) นายสุภาพ แจ่มหม้อ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม สพป.กำแพงเพชร เขต 2
2) นายกิตติศักดิ์ เรือนจันทร์ โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม.เขต 40
3) นายมานิตย์ นาคเมือง โรงเรียนวังแขมวิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร สพม.เขต 41
4) นายเล็ก ขมิ้นเขียว โรงเรียนนาวังศึกษาวิช จังหวัดหนองบัวลำภู สพม.เขต 19
5) นางพันธ์ทิวา จางคพิเชียร โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ สพป.ปทุมธานี เขต 2
6) นายเนตร รอดประชา โรงเรียนชุมชนบึงบา สพป.ปทุมธานี เขต 2
7) นางบุษบา ฤทธิสาร โรงเรียนวัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา) สพป.ราชบุรี เขต 1
8) นายบรรทม แก้วอาษา โรงเรียนบ้านสร้างก่อ สพป.อุดรธานี เขต 4
9) นายเฉลิม เทพสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา) สพป.ราชบุรี เขต 1
10) นางสาวจิราพร เอี่ยมระหงษ์ โรงเรียนวัดด่านช้าง สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
11) นายมงคล จินตนประเสริฐ โรงเรียนวัดบ้านกรวด สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 
12) นายบัญชา จันทร์รักษา โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร สพป.ปทุมธานี เขต 2 
13) นายประสงค์ พวงวรินทร์ โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 
14) นายยุทธพงษ์ ทองหล้า โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป.เลย เขต 3
15) นางศรีรัตน์ บัวใหญ่ โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี สพป.สิงห์บุรี 
16) นายสนิท จินดาวงศ์ โรงเรียนวัดเทพชุมนุม สพป.สงขลา เขต 2 
17) นายมนตรี จรียานุวัฒน์ โรงเรียนบ้านกาเนะ สพป.สตูล 
18) นางอรวรรณ เรืองหิรัญ โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503) สพป.ยะลา เขต 3 
19) นางถนอมทรัพย์ นูนน้อย โรงเรียนรัตภูมิวิทยา จังหวัดสงขลา สพม.เขต 16
20) นายณัฐนนท์ วิทยาประโคน โรงเรียนบ้านเขว้า สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
21) นายโยธี เชิญขวัญชัย โรงเรียนประโคนชัยวิทยา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
22) นายวัฒนา ถนอมศักดิ์ โรงเรียนระโนดวิทยา จังหวัดสงขลา สพม.เขต 16
23) นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก สพม.เขต 38 
24) นายชุมพล จันทร์สายทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า สพป.ตาก เขต 1
25) นายสุรินทร์ ศิริวิชัย โรงเรียนสันต้นหมื้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3
26) นางสาวรัชนีกร พันธ์พัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว สพป.พะเยา เขต 1
27) นายมนตรี พรหมมา โรงเรียนเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สพม.เขต 11
28) นายศุภชัย เวชกุล โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
29) นายไตรรงค์ อนันตนิติเวทย์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป.เพชรบุรี เขต 1
30) นายสมชาย ครึกครื้น โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี จังหวัดเพชรบุรี สพม.เขต 10
31) นายประทีป สุวรรณาภัย โรงเรียนสลกบาตรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร สพม.เขต 41
32) นายโชคชัย ฟักโต โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง สพป.กาญจนบุรี เขต 2
33) นายพิษณุ ภูมิภาค ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองอุบลราชธานี สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
34) นายสุรินทร์ อินทุสุต โรงเรียนแม่จริม จังหวัดน่าน สพม.เขต 37 
35) นางคะนึงลักขณ์ แสงประเสริฐ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
36) นางกัญญา สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านวนาหลวง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
37) นายสิทธิพร นันตาวงค์ โรงเรียนบ้านม่วงชุม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 
38) นายชูชีพ อรัญวงศ์ โรงเรียนระหานวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร สพม.เขต 41 
39) นางจุรีรัตน์ โพธิ์วิจิตร ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองกระบี่ สำนักงาน กศน. จังหวัดกระบี่ 
40) นายสนอง ก้อนสมบัติ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน สพม.37 
41) นายธรรมรงค์ศักดิ์ อินกัน โรงเรียนวัดต้นไคร้ สพป.แพร่ เขต 1 
42) นางวิไลลักษณ์ โรจนาศรีรัตน์ ศูนย์ กศน.อำเภอครบุรี สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา
43) นายอาส พ้นเหตุ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์ 
สังกัดสำนักงาน กศน. 
44) นายจเร จันทร์วัฒนเดชากุล โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 สพป.ระนอง 
45) นายสุเทพ เปียกบุตร โรงเรียนบ้านคลองยวน สพป.กระบี่ 
46) นายชาติชาย ระวังภัย โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร สพม.เขต 41 
47) นางสงบ จันทรเสนา โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.อุดรธานี เขต 2
48) นายนคร มากมีทรัพย์ โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
49) นายสมศักดิ์ ฉันทปราโมทย์ โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
50) นางประไพ ขว้างไชย โรงเรียนนายางวิทยา สพป.ลำปาง เขต 2 
51) นายวิชา จุลทรักษ์ โรงเรียนวัดเบญพาด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
52) นายเอศรา แสนกันคำ โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ (ศิลปวิทยาคม) สพป.นครปฐม เขต 1 
53) นายสำเร็จ เมฆประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านบ่อแสน สพป.พังงา 
54) นายประยูร เรียนปิงวัง โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1 
55) นางสุนทรี เล้าอรุณ โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) สพป.นครปฐม เขต 1 
56) นายสาธิต มากมี โรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) สพป.สุโขทัย เขต 2
57) นางกาญจนา ศรีพระนาม โรงเรียนบ้านหนองแสง (หนองแสงราษฎร์วิทยา) สพป.มหาสารคาม เขต 3
58) นายชนินทร์ คะอังกุ โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
59) นายชูเดช อำพันทอง โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ จังหวัดสุรินทร์ สพม.เขต 33
60) นายอุดม ดำริห์ โรงเรียนกระแชงวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ สพม.เขต 28
61) นายโฆษิต คำไสย์ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม จังหวัดศรีสะเกษ สพม.เขต 28 
62) นายพงษ์อนันต์ ธรรมศิริ โรงเรียนโนนปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ สพม.เขต 28 
63) นายชูชาติ ชัยวงศ์ โรงเรียนบ้านพงสิม สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 
64) นายมนตรี เหมือนมาตย์ โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 
65) นายปัญญาพิพัฒน์ บำรุง โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป.อุดรธานี เขต 2 
66) นายสมควร โมทะจิตร โรงเรียนวัดบ้านประอาง (ประสาชน์คุรุราษฎร์พัฒนา) สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 
67) นายสุวิทย์ นิจภูริพันธ์ โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล สพม.เขต 16 
68) นายสมจิต จุลพูล โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม จังหวัดพัทลุง สพม.เขต 12 
69) นางวรรณี เสือสิงห์ โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล) สพป.ยะลา เขต 1 
70) นายมณเฑียร ภู่ศรีพันธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
71) นายสาวิทย์ ญาณภิรัต วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 
72) นายสาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 
73) นายสำเร็จ วงศ์ศักดา วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ

 เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน 2 ราย ได้แก่
1) นายวุฒิพล ฉนำกลาง สพป.นครราชสีมา เขต 5
2) นางงามพิศ ลวากร สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร

– มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย ได้แก่
นายประวิตร ทับเที่ยง สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่มา   http://www.moe.go.th/websm/2015/oct/350.html

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

15 มี.ค.นี้ คุรุสภาเริ่มใช้ข้อบังคับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใหม่

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @