กสพท!ประกาศสอบวิชาเฉพาะ 26 มี.ค. 65 เริ่มสมัคร 1 ต.ค.นี้

KRUPUNMAI SHARE

เมื่อวันที่ 18 ส.ค. ที่ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นพ.อาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) นพ.สรนิต ศิลธรรม ประธานคณะอนุกรรมจัดสอบคัดเลือก กสพท ศาตราจารย์บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และนายพีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ของ ทปอ. ร่วมกันแถลงข่าวการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ผ่านระบบรับตรง ปีการศึกษา 2565 ของ กสพท

โดยศาสตราจารย์บัณฑิต กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2565 กสพท เข้าร่วมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบ 3 การรับตรงร่วมกัน ของ ทปอ. โดย ทปอ.จะเป็นหน่วยกลางการรับสมัครผ่านเว็บไซต์ของ ทปอ. และ กสพท โดยหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มีนักเรียนให้ความสนใจมาก แต่สามารถรับได้อย่างจำกัด จึงมีความจำเป็นต้องใช้วิธีการคัดเลือกที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งได้ดำเนินการคัดเลือกมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษานี้จะเปิดรับสมัครสอบวิชาเฉพาะ วันที่ 1-20 ตุลาคม 2564 และจัดสอบวิชาเฉพาะ วันที่ 26 มีนาคม 2565 ประกาศคะแนนวิชาเฉพาะประมาณวันที่ 20 เมษายน 2565

ด้าน นพ.สรนิต กล่าวว่า มีสถาบันเข้าร่วม 50 แห่ง 58 สาขาวิชา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 16 สถาบัน หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 12 สถาบัน หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต 11 สถาบัน และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 11 สถาบัน โดยสิ่งที่สำคัญของการจัดสอบในปีนี้ คือ กสพท จะร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.ฉ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการจัดการทดสอบวันที่ 26 มีนาคม 2565 เพื่อให้กระบวนการเป็นมาตรฐานสาธารณสุข ทั้งนี้การสมัครสอบ ต้องชำระเงินก่อนเวลา 23.00 น.วันที่ 22 ตุลาคม ผ่านทางออนไลน์ คือ แอพพลิเคชั่นธนาคารไทยพานิชย์หรือเคาน์เตอร์ธนาคาร ซึ่งจำนวนผู้ที่รับสมัคร ประมาณ 2,600 คน โดยจะมีการพิจารณาคะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา ร้อยละ 70 วิชาเฉพาะร้อยละ 30 และจะไม่มีการนำคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา อีกทั้งในครั้งนี้จะมีการปรับลดค่าสมัครสอบวิชาเฉพาะ จากเดิม 800 เหลือ 750 รวมถึงมีการเพิ่มเติมสนามสอบ ในจังหวัดนครนายก ที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) องครักษ์ ทั้งนี้เราจะบริหารจัดการการสอบให้เสร็จภายในเวลาประมาณ 12.30 น. เพื่อไม่ให้เกิดการแออัดของผู้เข้าสอบ ลดการรวมกลุ่มและการเปิดหน้ากากอนามัยของผู้เข้าสอบ

“ผมของเน้นย้ำให้ผู้สมัครทุกคนตรวจสอบ คุณสมบัติของสาขาที่สนใจเข้าสมัครอย่างชัดเจน และการสมัครจำเป็นต้องสแกนและอัพโหลดเอกสารด้วยระบบโดยเฉพาะรูปถ่ายที่ใช้ในการสมัคร ควรจะใช้รูปถ่ายในลักษณะเดียวกับที่ใช้สำหรับทำหนังสือเดินทาง ไม่ควรใช้รูปถ่ายที่ไปสถานที่ท่องเที่ยว หรือ งานเลี้ยงต่างๆ อย่างไรก็ตาม หากผู้สมัครคนใดไม่สะดวกในการดำเนินการสามารถติดต่อ ขอใช้คอมพิวเตอร์ของคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีการประกาศ กสพท ฉบับที่ 2 ได้” นพ.สรนิต กล่าว

ด้านนายพีระพงษ์ กล่าวว่า ในส่วนของ TCAS ปีการศึกษา 2565 จะมีการบันทึกการยืนยันสิทธิของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ที่ยืนยันสิทธิใน TCAS รอบ 1 และ 2 ไปแล้วซึ่งระบบจะล็อกไม่สามารถให้ไปผู้ที่ยืนยันสิทธิทั้ง  3 หลักสูตร สละสิทธิและสมัครหลักสูตรเดิมในมหาวิทยาลัยอื่นได้ แต่หากในกรณีที่สละสิทธิหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และไปสมัครหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอื่นสามารถดำเนินการ แต่จะไม่สามารถสมัครในหลักสูตรเดียวกันได้เมื่อยืนยันสิทธิแล้ว

สำหรับคณะ/สถาบัน ที่เปิดรับมีดังนี้ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) 20 คน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 176  คน จุฬาฯ-กรมแพทย์ทหารอากาศ  กองทัพอากาศ  30 คนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(มช.) 40 คน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) 65 คน มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) 30 คน  โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) 110 คน ศิริราชพยาบาล มม. 244 คน วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (โรงพยาบาลราชวิถี) 40 คนวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (โรงพยาบาลเลิดสิน) 13 คน วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี) 13 คน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) 145 คน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) 40 คน วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (นมร.) 50 คน วชิรพยาบาล-โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร 20 คน  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เพศชาย 60 คน วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เพศหญิง 40 คน สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) 12 คน  มหาวิทยาลัยบูรพา (มบ.) 32คน สำนักวิชาแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) 16 คน มหาวิทยาลัยสยาม 15 คน

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 80 คน  มม. 80 คน  มช. 15 คน  ม.อ. 15 คน มศว 58 คน  มข. 15 คน มธ. 45 คน มน. 40 คน มทส. 10 คน มหาวิทยาลัยเนชั่น 60 คน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 80 คน ม.รังสิต 30 คน

คณะสัตวแพทยศาสตร์  จุฬาฯ 110 คน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.)  35 คน  มข. 10 คน  มช. 10 คน  มม. 40 คน  มม.-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 10 คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 10 คนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส ) 10 คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ตะวันออก  30 คน มทร.ศรีวิชัย 10 คน  ม.อ. 10 คน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 16 คน

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) 75  คน จุฬาฯ (สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ) 85 คน มม. 120 คน  มช. 85 คน  มศว (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) 20 คน  มศว (สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ) 20 คน มธ. 30 คน มมส. (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) 10 คน มบ. 60 คน มหาวิทยาลัยสยาม (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) 20 คน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 15 คน มหาวิทยาลัยพายัพ (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) 10 คนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) 10 คน

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยเด็กและเยาวชน

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @