ผลการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA Model โดยการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ การอ่านและเขียนคำในภาษาไทย เรื่อง สระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป กลุ่ม สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อผลงาน ผลการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA Model โดยการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
การอ่านและเขียนคำในภาษาไทย เรื่อง สระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้ศึกษา     :     นางสาวมารีน่า เบญจเหม    ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ปีที่ศึกษา : 2563

                                         บทคัดย่อ

การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้แบบ CIPPA Model โดยการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนคำในภาษาไทย เรื่อง
สระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ให้มีประสิทธิภาพ (E1/E2) 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สระเปลี่ยนรูปและสระ
ลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ระหว่างก่อนเรียนและ
หลังเรียน และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่าน
การเขียนแจกลูกสะกดคำสระเปลี่ยนรูป และสระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 จ านวน 26 คน
ได้มาโดยการเลือกแบบสุ่มกลุ่ม (Cluster sampling) เครื่องที่ใช้ในการในการวิจัย ได้แก่ แบบฝึกเสริม
ทักษะการอ่านและเขียนค าสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป คู่มือการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA Model
แผน การจัดการเรียนรู้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติ
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ทดสอบ
สมมติฐาน คือ ค่าประสิทธิภาพ และค่า t-test ผลการวิจัย พบว่า

1. แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนค าในภาษาไทย เรื่อง สระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ
(E1/E2) เท่ากับ84.79/84.56
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนค าในภาษาไทย เรื่อง สระลดรูป
และสระเปลี่ยนรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (X) เท่ากับ 4.55 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เท่ากับ 0.49

คำสำคัญ : แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนคำในภาษาไทย

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานโดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากกล่องพัสดุแฮนเมด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @