การพัฒนารูปแบบการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้วินัยเชิงบวก ของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง จังหวัดเชียงใหม่

KRUPUNMAI SHARE

การพัฒนารูปแบบการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้วินัยเชิงบวก

ของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Developing a model for the administration of student support

system by using positive disciplineof Wat Sri Ping Muang

Municipal School

Chiang Mai Province

               อินทร์ริตา ยาวิชัย[1]

Inritha  Yavichai

บทคัดย่อ

บทความวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้วินัยเชิงบวกของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง จังหวัดเชียงใหม่  เป็นการวิจัยและพัฒนา (R & D)มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   2) เพื่อหารูปแบบ  3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบ  4) เพื่อสรุปประเมินผล  5) เพื่อทดลองซ้ำและพัฒนารูปแบบ  6) เพื่อสรุปและสร้างคู่มือ   ประชากรที่ใช้ในวิจัย รวมทั้งสิ้น จำนวน  441 คน เครื่องมือได้แก่ แบบประเมิน แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถามความพึงพอใจ เก็บรวบรวมข้อมูลแบบผสานวิธี ทั้งเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ สถิติที่ใช้ได้แก่  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนำเสนอผลโดยพรรณนาความ

สรุปผลการวิจัย (1) ผลการศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบันของการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พบว่าในภาพรวมนั้นยังต้องการปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นทั้งด้านการดำเนินการบริหารจัดการ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทำให้กระทบต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในภาพรวม ระบบประกันคุณภาพภายใน และความสำเร็จของการดำเนินงาน (2) ผลการหารูปแบบจากการสนทนากลุ่ม  พบว่ารูปแบบควรประกอบ ด้วย 5 ด้าน คือ 1) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล   2) การคัดกรองนักเรียน   3) การส่งเสริมและพัฒนา  4) การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน และ 5) การส่งต่อนักเรียน โดยส่งเสริมวินัยเชิงบวกด้านการสร้างบรรยากาศในโรงเรียน มีการประชุมชั้นเรียนสม่ำเสมอ ทำความเข้าใจในพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ให้แรงจูงใจ ใช้วินัยเชิงบวกจัดการชั้นเรียน มีส่วนร่วมกับผู้ปกครอง และใช้วิธีครูช่วยครูในการแก้ปัญหา(3) ผลการทดลองใช้รูปแบบ โดยการตรวจสอบประสิทธิภาพด้านความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎีและความเป็นไปได้ของการพัฒนารูปแบบ พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมากซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพด้านความเหมาะสมของการพัฒนารูปแบบ พบว่ามีค่าเฉลี่ย 4.38    และมีความพึงพอใจ พบว่าอยู่ในระดับมาก (4) ผลการสรุปประเมินผลรูปแบบ ส่งผลต่อการพัฒนารูปแบบว่าควรมีแนวปฏิบัติเพิ่มเติมให้ชัดเจนตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน  ด้านผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับดีเลิศ   ด้านผลงานเชิงประจักษ์ของโรงเรียน พบว่า ผู้บริหาร ครู นักเรียนมีความรู้ความสามารถได้รับรางวัล ในการประกวดแข่งขันของหน่วยงานต่างๆ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (5) ผลการทดลองซ้ำเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้วินัยเชิงบวก พบว่าโดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด         (6) ผลการสรุปประเมินผลและสร้างคู่มือเพื่อพัฒนารูปแบบ พบว่าโดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และการสร้างคู่มือเป็นไปตามระบบเข้าใจง่าย

 

คำสำคัญ: รูปแบบ , การพัฒนา,การบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน,วินัยเชิงบวก

 

Abstract

Research article on the development of a model of student support system management using positive discipline of Wat Sri Pingmuang Municipality School Chiang Mai Province This research and development (R & D) aims 1) to study the current condition and problems of the administration of the student support system 2) to find a model 3) to experiment with the model 4) to summarize the evaluation 5) to repeat the experiment and Develop a form 6) to summarize and create a manual. The population used in the research was a total of 441 people. The instruments were assessment form, observation form, interview form, satisfaction questionnaire. Collect data in an integrated way both quantitative and qualitative data The statistics used were mean, standard deviation. and present the results by describing

Conclusions of the research (1) The results of the study of the current problem of the administration of the student support system. It was found that the overall picture still needs improvements and improvements in terms of management operations. Desirable Characteristics This affects the student support system as a whole. internal quality assurance system and the success of the operation; (2) the results of finding patterns from group discussions. It was found that the model should consist of 5 aspects: 1) knowing students individually, 2) screening students, 3) promoting and developing, 4) preventing and solving student problems, and 5) referring students. by promoting positive discipline in creating a school atmosphere There are regular class meetings. Understand unwanted behaviors, motivate them, use positive discipline to manage classes. engage with parents and using the teacher’s method to help the teacher in solving problems (3). by examining the theoretical reasonableness and feasibility of model development. It was found that the overall level was at a high level which met the specified criteria. The results of the validation of the suitability of the model development It was found that the mean was 4.38 and was satisfied. It was found that it was at a high level. This has resulted in the development of a model that there should be more clear guidelines for the 5-step process in terms of quality assessment results according to internal quality assurance standards. Early childhood and basic education in excellent level As for the school’s empirical performance, it was found that administrators, teachers, and students were able to receive rewards. in the competition of various departments The average satisfaction level was at a high level. (5) The results of the repeated experiments to develop a model for the administration of the student support system by using positive discipline. It was found that the overall satisfaction was at the highest level. Found that overall, the satisfaction level was at the highest level. and creating a manual according to the system, easy to understand

 

Keywords: model, development, student support system administration,

positive discipline

[1] รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง จังหวัดเชียงใหม่, 2563

ดาวน์โหลดบทความที่นี่
บทความรูปแบบระบบดูแล

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @