การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง           การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง  ร้อยละ สำหรับนักเรียน
                        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้รายงาน        นางสาวดอกเอี้ยง จันเสนา  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
                        โรงเรียนเทศบาลพัฒนา กองการศึกษา เทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ปีการศึกษา     ปีการศึกษา  2562

                                   บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) หาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 3) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนและหลังเรียน เรื่อง ร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ และ    4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนเทศบาลพัฒนา  สังกัดเทศบาลเมืองแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 1 ห้องเรียน รวม 18 คน ที่ได้โดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) บทเรียนออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบบทเรียนออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน15 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องร้อยละ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 20 ข้อ และ 4) แบบสอบถาม ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 15 ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test (Dependent Samples)

ผลการวิจัย พบว่า

  1. บทเรียนออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1 ) และประสิทธิภาพของผลลัพธ์(E2) มีประสิทธิภาพ (E1/E2) 84.51/81.11 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
  2.    ค่าดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ 0.56 ความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 56
  3. นักเรียนที่เรียนบทเรียนออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา  ปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05
  4. นักเรียนที่เรียนบทเรียนออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา   ปีที่ 5 มีความพึงพอใจในการเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.53)
Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @