รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ด้วยบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAIเรื่อง เลขยกกำลัง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง                    รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAIเรื่อง เลขยกกำลัง
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

ผู้รายงาน                 ธัณยปัถย์ มาลาธเนศวร์

ปีที่ศึกษา                 2562

                                 บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   ที่เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI เรื่อง เลขยกกำลัง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ตามเกณฑ์  80/80   2) หาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI เรื่อง เลขยกกำลัง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI เรื่อง เลขยกกำลัง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI เรื่อง เลขยกกำลัง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  จำนวน  36  คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง  เลขยกกำลัง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 11 ชุด   2) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI เรื่อง เลขยกกำลัง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 จำนวน 11 แผน  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง  เลขยกกำลัง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ  4 ตัวเลือก  จำนวน 30 ข้อ และ  4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI เรื่อง เลขยกกำลัง เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  scale) 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้  t-test แบบ Dependent Sample

           ผลการวิจัย พบว่า

  1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI เรื่อง เลขยกกำลัง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มี ประสิทธิภาพเท่ากับ  83.63/84.91  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80
  2. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI เรื่อง เลขยกกำลัง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ  0.7545 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็นร้อยละ  75.45
  3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI เรื่อง เลขยกกำลัง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  4. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI เรื่อง เลขยกกำลัง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 มีความพึงพอใจโดยรวม   อยู่ระดับมากที่สุด

 

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @