รายงานการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

KRUPUNMAI SHARE

วิจัย     : รายงานการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
               เพื่อเสริมสร้างทักษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์  สำหรับ
               นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้วิจัย   : นางสาวธัณยปัถย์ มาลาธเนศวร์  ตำแหน่ง  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)

ปีที่วิจัย : 2562-2563

 

                                                             บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์   2 ) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 3) ทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน   4) ประเมินรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบวิจัยและพัฒนา มี 4 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ แหล่งข้อมูลได้แก่   เอกสารที่เกี่ยวข้อง ครูตัวแทนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ แหล่งข้อมูลได้แก่ ครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญ ขั้นตอนที่ 3  ทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ แหล่งข้อมูลได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์–ชุ่มดีสารอุปถัมภ์ ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และขั้นตอนที่ 2 การประเมินรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา          เป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์  แหล่งข้อมูลได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์ – ชุ่มดีสารอุปถัมภ์ ) ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2563 และครูตีวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) การหาค่าเฉลี่ย( )   และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test

ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้

1.ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน    เพื่อเสริมสร้างทักษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ จะช่วยให้นักเรียนมีการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เนื่องจากการจัดการเรียนรู้เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  มีประโยชน์  ดังนี้  1) ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิก เพราะทุกๆคนร่วมมือในการทำงานกลุ่มทุกคนมีส่วนร่วมเท่าเทียมกัน 2) สมาชิกทุกคนมีโอกาสพูดแสดงความคิดเห็น ลงมือปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน 3) ช่วยส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 4) ช่วยให้นักเรียนเกิดการระดมความคิด  นำข้อมูลที่ได้มาพิจารณาร่วมกัน เพื่อประเมินคำตอบที่ถูกต้องที่สุด เป็นการส่งเสริมให้ช่วยกันคิดหาข้อมูลให้มาก รู้จักวิเคราะห์และตัดสินใจ และ 5) ส่งเสริมทักษะทางสังคม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเข้าใจกันและกันอีกทั้งเสริมทักษะการสื่อสาร ทักษะการทำงานกลุ่ม สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น  รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มี 6 ขั้นตอน ดังนี้              1) ขั้นจัดกลุ่ม 2) ขั้นเชื่อมโยงปัญหาและระบุปัญหา 3) ขั้นกำหนดแนวทางแก้ไข 4) ขั้นศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล 5) ขั้นการสะท้อนผลการเรียนรู้ และ 6) ขั้นสรุปและประเมินผล                การเรียนรู้

  1. ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 85.43/84.67 และค่าประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 0.7768
  2. ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า
    3.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การให้เหตุผล     ทางคณิตศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
    3.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ มีทักษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
    3.3 . ผลการประเมินรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ของนักเรียนและ  ครูตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้  พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด

 

คำสำคัญ : การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

 

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ตี(สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) ประจำปีการศึกษา 2565

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @