รายงานการประเมินโครงการ เสริมสร้างคุณลักษณะผู้เรียน“รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรมนำวิชาการ  สืบสานงานพระราชดำริ”  โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลาจังหวัดสงขลา  ปีการศึกษา 2562

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง                  รายงานการประเมินโครงการ เสริมสร้างคุณลักษณะผู้เรียน   “รักษ์ศักดิ์ศรี
มีคุณธรรม  นำวิชาการ  สืบสานงานพระราชดำริ”  โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา
จังหวัดสงขลา  ปีการศึกษา 2562

ผู้วิจัย                     เสรี  อินทร์คง

ปีที่ทำวิจัย             2562

                              บทคัดย่อ

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ประเมินความเหมาะสมด้านบริบท (2) ประเมินความพร้อมด้านปัจจัยนำเข้า  (3) ประเมินความเหมาะสมด้านกระบวนการดำเนินการ และ (4) ประเมินผลผลิตของโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้เรียน   “รักษ์ศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม  นำวิชาการ  สืบสานงานพระราชดำริ”  โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา  จังหวัดสงขลา  ปีการศึกษา 2562 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  จำนวน  679 คนประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 14 คน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน จำนวน 9 คน ครูผู้สอน จำนวน 52 คน นักเรียน จำนวน 302 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 302 คน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 2 คน ครูจำนวน 25 คน และนักเรียน 155 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ และรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ปีการศึกษา 2562 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยปรากฏว่า
1) ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม พบว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และครูผู้สอน มีความเห็นสอดคล้องกันว่าโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้เรียน   “รักษ์ศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม  นำวิชาการ  สืบสานงานพระราชดำริ”  มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุดผ่านเกณฑ์การประเมิน
2) ด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และครูผู้สอน มีความเห็นสอดคล้องกันว่าโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้เรียน   “รักษ์ศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม  นำวิชาการ  สืบสานงานพระราชดำริ”  มีความพร้อมในระดับมากที่สุดผ่านเกณฑ์การประเมิน
3) ด้านกระบวนการดำเนินการ พบว่า คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และครูผู้สอน มีความเห็นสอดคล้องกันว่าโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้เรียน   “รักษ์ศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม  นำวิชาการ  สืบสานงานพระราชดำริ”  มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุดผ่านเกณฑ์การประเมิน
4) ด้านผลผลิต เพื่อประเมินประสิทธิผลของโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้เรียน “รักษ์ศักดิ์ศรี   มีคุณธรรม  นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ” สรุปได้ดังนี้
(1) คุณลักษณะผู้เรียนด้านรักษ์ศักดิ์ศรี พบว่า ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครอง มีความเห็นสอดคล้องกันว่าโครงการ สามารถพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนด้านรักษ์ศักดิ์ศรีในระดับคุณภาพมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน
(2) คุณลักษณะผู้เรียนด้านมีคุณธรรม พบว่า ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครอง มีความเห็นสอดคล้องกันว่าโครงการ สามารถพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนด้านรักษ์ศักดิ์ศรีในระดับคุณภาพมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน
(3) คุณลักษณะผู้เรียนด้านนำวิชา พบว่าโครงการ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับผู้เรียนได้สูงกว่าค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ทุกด้าน และนักเรียนได้รับรางวัลต่าง ๆ จากการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการเป็นจำนวนมาก
(4) คุณลักษณะผู้เรียนด้านสืบสานงานพระราชดำริ พบว่า ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครอง มีความเห็นสอดคล้องกันว่าโครงการ สามารถพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนด้านรักษ์ศักดิ์ศรีในระดับคุณภาพมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

บทความทางวิชาการ หน้าที่ของชายไทยกับการเกณฑ์ทหาร

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @