รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เศรษฐศาสตร์รอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา 4 รหัสวิชา ส32103 (สาระเศรษฐศาสตร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

KRUPUNMAI SHARE

ชื่องานวิจัย   รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เศรษฐศาสตร์รอบตัวเรา กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา 4 รหัสวิชา ส32103
(สาระเศรษฐศาสตร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้วิจัย          นางธันยนันท์ จันทรแสน

หน่วยงาน     โรงเรียนบัวใหญ่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ปีการศึกษา   พ.ศ. 2562

                                                      บทคัดย่อ

                 รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เศรษฐศาสตร์รอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา 4 รหัสวิชา ส32103 (สาระเศรษฐศาสตร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) สร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เศรษฐศาสตร์รอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบัวใหญ่ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบัวใหญ่ที่ศึกษาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เศรษฐศาสตร์รอบตัวเรา ประกอบการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา 4 รหัสวิชา ส32103 (สาระเศรษฐศาสตร์) และ  3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เศรษฐศาสตร์รอบตัวเรากลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบัวใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 40 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) มีขั้นตอนการดำเนินการคือ ขั้นพัฒนานวัตกรรมและเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้นวัตกรรมและเครื่องมือรวบรวมข้อมูล และขั้นพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 1 ฉบับ หนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุด เศรษฐศาสตร์รอบตัวเรา จำนวน 6 เล่ม และดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดด้วยตนเอง เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาประสิทธิภาพหนังสืออ่านเพิ่มเติมตามเกณฑ์ 80/80 จากสูตร E1 / E2 หาค่าเฉลี่ยคะแนนก่อน-หลังการเรียน เปรียบเทียบค่า  t  ของคะแนนเฉลี่ยก่อน-หลังการเรียน  โดยใช้สถิติทดสอบ t – test  (One group  pretest – posttest design)

           ผลการดำเนินการ

1) หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เศรษฐศาสตร์รอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา 4 รหัสวิชา ส32103 (สาระเศรษฐศาสตร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80 คือมีประสิทธิภาพ 81.55/80.50

2) นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบัวใหญ่ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างและศึกษาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เศรษฐศาสตร์รอบตัวเรา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3) นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบัวใหญ่ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เศรษฐศาสตร์รอบตัวเรา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

สรุปผลการดำเนินการได้ว่า การใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุด เศรษฐศาสตร์รอบตัวเรา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบัวใหญ่ พร้อมด้วยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการดำเนินการครั้งนี้มีประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามสมมติฐานของการดำเนินการทุกประการ

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @