การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้  Supisara  Model เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน และการเขียนสะกดคำภาษาไทย สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

KRUPUNMAI SHARE

หัวข้อการศึกษา    การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ Supisara  Model
เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน และการเขียนสะกดคำภาษาไทย สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ผู้ศึกษา               ศุภิสรา   พุ่มเจริญ

ตำแหน่ง             ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ปีการศึกษา         2564

                                   บทคัดย่อ

               การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้  Supisara  Model เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน และการเขียนสะกดคำภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D)  โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร)  2) เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้  Supisara  Model เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน และการเขียนสะกดคำภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้  Supisara  Model เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน และการเขียนสะกดคำภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  และ 4) เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้  Supisara  Model เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน และการเขียนสะกดคำภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร) ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 จำนวน 1 ห้องเรียน ห้อง 2/2 มีผู้เรียน 24 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้  Supisara  Model เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน และการเขียนสะกดคำภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ความสามารถทางทักษะการอ่าน และเขียนสะกดคำภาษาไทย  และ ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้  Supisara  Model เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน และการเขียนสะกดคำภาษาไทย  ใช้ระยะในการทดลองสอนด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งสิ้น 18 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2) แผนการจัดการเรียนรู้ 3) แบบทดสอบวัดความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียนภาษาไทย  ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน 30 ข้อ สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างไม่อิสระ ค่าดัชนีประสิทธิผล และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)

ผลการศึกษาพบว่า

  1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ     (ชะอำวิทยาคาร) สาเหตุของปัญหาการอ่าน และเขียนภาษาไทย จากการสนทนากลุ่ม พบว่า มีสาเหตุมาจาก 3 ประการคือ ประการแรก คือ การจัดการเรียน การจัดกิจกรรม ขาดการสร้างบรรยากาศในการกระตุ้นให้นักเรียนมีทักษะการอ่าน และการเขียนภาษาไทย ขาดเทคนิคการสอนอ่าน และการสอนเขียนที่ทำให้นักเรียนสามารถอ่าน และเขียนภาษาไทย  ประการที่สอง ด้านสื่อประกอบการสอนภาษาไทย พบว่า สื่อการสอนที่ใช้เทคโนโลยีร่วมกับการสอนและการทำกิจกรรมนั้นไม่มีการใช้เทคโนโลยีร่วม ทำให้การออกแบบการจัดการเรียนรู้ของครูไม่สามารถเชื่อมโยงกับสื่อการสอนที่ทันสมัย ทำให้นักเรียนไม่สามารถเข้าถึงสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประการสุดท้าย พบว่า  นักเรียนอ่านและเขียนคำไม่ถูกต้อง ไม่เข้าใจความหมายของคำ  ขาดความสนใจในการเรียนรู้ภาษาไทย ทำให้เกิดความต้องการในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การสอนวิชาภาษาไทย และจากการสัมภาษณ์ครูสอนวิชาภาษาไทย พบว่า ครูมีความจำเป็นและมีความต้องการด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในทักษะการคิด เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาภาษาไทยที่เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามความคิดและการปฏิบัติด้วยตนเอง  จากความต้องการดังกล่าวจึงทำให้เกิดพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้  Supisara  Model เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน และการเขียนสะกดคำภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
  2. ผลการสร้างและพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ Supisara  Model เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน และการเขียนสะกดคำภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

2.1 ได้รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้  Supisara  Model เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน และการเขียนสะกดคำภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีองค์ประกอบประกอบด้วย องค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ คือองค์ประกอบด้านหลักการและวัตถุประสงค์องค์ประกอบด้านกระบวนการและองค์ประกอบด้านเงื่อนไข  และได้กระบวนการขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้    8 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นสำรวจ (survey = s) 2) ขั้นทำความเข้าใจ (understand = u) 3) ขั้นสอน (pedagogy = p) 4) ขั้นมุ่งมั่นปฏิบัติ (intend = i) 5) ขั้นฝึกทักษะ (skill = s) 6) ขั้นประยุกต์ใช้  (apply = a) 7) ขั้นปรับปรุง (revamp = r)   และ 8) ขั้นประเมินผล (assess = a)

2.2 ผลการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้  Supisara  Model เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน และการเขียนสะกดคำภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพ 80/80 พบว่า ผลการทดลองแบบรายบุคคล  มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 90.56/85.56 ผลการทดลองแบบกลุ่มเล็ก มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 89.72/72.78 และผลการทดลองแบบภาคสนาม                       มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 90.88/84.44   ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

  1. ผลการทดลองใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ Supisara  Model เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน และการเขียนสะกดคำภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

3.1 ประสิทธิภาพของรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้  Supisara  Model เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน และการเขียนสะกดคำภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จากการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 85.10/83.89 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

3.2 ดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้  Supisara  Model เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน และการเขียนสะกดคำภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0.68 ซึ่งหมายความว่านักเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้  Supisara  Model เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน และการเขียนสะกดคำภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้น  0.68  หรือคิดเป็นร้อยละ 68.00

  1. ผลการประเมินผลการใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ Supisara  Model เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน และการเขียนสะกดคำภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

4.1 คะแนนเฉลี่ยของความสามารถทางการอ่าน และเขียนสะกดคำภาษาไทยก่อนเรียนมีคะแนนเท่ากับ 14.67 คะแนน และมีคะแนนหลังเรียนเท่ากับ 25.17 คะแนน  เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนสอบทั้งสองครั้ง พบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4.2 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้  Supisara  Model เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน และการเขียนสะกดคำภาษาไทย สำหรับนักเรียน    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก

 

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ตี(สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) ประจำปีการศึกษา 2565

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @