รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านออกเขียนได้ ชุดคำมาตราตัวสะกดแสนสนุก โดยใช้วิธีการสอน SQ5R ร่วมกับเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2

KRUPUNMAI SHARE

หัวข้อการศึกษา       รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านออกเขียนได้
ชุดคำมาตราตัวสะกดแสนสนุก
โดยใช้วิธีการสอน SQ5R ร่วมกับเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2

ผู้ศึกษา                 ศุภิสรา  พุ่มเจริญ

ตำแหน่ง                ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ปีการศึกษา            2563

บทคัดย่อ

              การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ  การอ่านออกเขียนได้ ชุดคำมาตราตัวสะกดแสนสนุก โดยใช้วิธีการสอน SQ5R ร่วมกับเทคโนโลยี คิวอาร์โค้ด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ ระหว่างก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านออกเขียนได้ ชุดคำมาตราตัวสะกดแสนสนุก โดยใช้วิธีการสอน SQ5R ร่วมกับเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2 3) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการอ่านออกเขียนได้ ชุดคำมาตราตัวสะกดแสนสนุก โดยใช้วิธีการสอน SQ5R ร่วมกับเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2 และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านออกเขียนได้ ชุดคำมาตราตัวสะกดแสนสนุก โดยใช้วิธีการสอน SQ5R ร่วมกับเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร) จำนวน 1 ห้องเรียนรวม 23 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบฝึกทักษะการอ่านออกเขียนได้ ชุดคำมาตราตัวสะกดแสนสนุก โดยใช้วิธีการสอน SQ5R ร่วมกับเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  จำนวน 9 เล่ม  2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเขียนได้ ชุดคำมาตราตัวสะกดแสนสนุก โดยใช้วิธีการสอน SQ5R ร่วมกับเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2 จำนวน 18 ชั่วโมง 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้  ทักษะการอ่านออกเขียนได้ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเขียนได้ ชุดคำมาตราตัวสะกดแสนสนุก โดยใช้วิธีการสอน SQ5R ร่วมกับเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2 ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และ  4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านออกเขียนได้ ชุดคำมาตราตัวสะกดแสนสนุก โดยใช้วิธีการสอน SQ5R ร่วมกับเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  จำนวน 10 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยคำนวณหาค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างไม่อิสระและค่าดัชนีประสิทธิผล

ผลการศึกษาพบว่า

  1. แบบฝึกทักษะการอ่านออกเขียนได้ ชุดคำมาตราตัวสะกดแสนสนุก โดยใช้วิธีการสอน SQ5R ร่วมกับเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2 มีทั้งหมด 9 เล่ม มีประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ 89.81/87.97 โดยสูงกว่าเกณฑ์ค่าประสิทธิภาพที่กำหนดไว้ คือ 80/80
  2. ผลการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ แบบฝึกทักษะการอ่านออกเขียนได้ ชุดคำมาตราตัวสะกดแสนสนุก โดยใช้วิธีการสอน SQ5R ร่วมกับเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  หลังเรียน สูงกว่าคะแนนก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
  3. 3. ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการอ่านออกเขียนได้ ชุดคำมาตราตัวสะกดแสนสนุก โดยใช้วิธีการสอน SQ5R ร่วมกับเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ 81 หรือคิดเป็นร้อยละ 81.00
  4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ โดยแบบฝึกทักษะการอ่านออกเขียนได้ ชุดคำมาตราตัวสะกดแสนสนุก โดยใช้วิธีการสอน SQ5R ร่วมกับเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

 

 

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานโดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากกล่องพัสดุแฮนเมด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @