รายงานผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ด้านความซื่อสัตย์ สำหรับเด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 1 โดยการใช้นิทานภาพประกอบ  คำคล้องจอง ชุดเรียนรู้กับจ๋อน้อย

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง       รายงานผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมด้านความซื่อสัตย์ สำหรับเด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 1 โดยการใช้นิทานภาพประกอบ 
คำคล้องจอง ชุดเรียนรู้กับจ๋อน้อย

ผู้รายงาน     นางสาวเบญญาภา  พิศมัย   ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลแป้นจันทร์กระจ่าง
สังกัดเทศบาลเมืองสวรรคโลก

ปีการศึกษา    2561

                                                        บทคัดย่อ

รายงานผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ด้านความซื่อสัตย์ สำหรับเด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 1 โดยการใช้นิทานภาพประกอบคำคล้องจอง  ชุดเรียนรู้กับจ๋อน้อยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อสร้างและหาคุณภาพของหนังสือนิทานภาพประกอบ   คำคล้องจอง ชุดเรียนรู้กับจ๋อน้อย เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ด้านความซื่อสัตย์ มีระดับพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม ด้านความซื่อสัตย์ 2) เพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม ด้านความซื่อสัตย์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยการใช้นิทานภาพประกอบคำคล้องจอง ชุดเรียนรู้กับจ๋อน้อย 3) เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม ด้านความซื่อสัตย์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการโดยการใช้นิทานภาพประกอบ คำคล้องจอง ชุดเรียนรู้กับจ๋อน้อย กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เด็กปฐมวัยหรือนักเรียนชายหญิงที่มีอายุต่ำกว่า 3 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561 สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย  จำนวน 25 คน กลุ่มตัวอย่างได้มากจากการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) ระยะเวลาในการศึกษา คือ  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561  สัปดาห์ละ 4 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 32 ครั้ง ตามแผนการจัดประสบการณ์ที่ผู้รายงานได้จัดทำขึ้น เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นิทานภาพ ชุด เรียนรู้กับจ๋อน้อย จำนวน 8 เล่ม และแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ด้านความซื่อสัตย์  และแบบสังเกตพฤติกรรมความซื่อสัตย์  สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าสถิติพื้นฐาน คือ ค่าเฉลี่ย (X-Bar) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการศึกษาพบว่า

  1.   ความเหมาะสมของหนังสือนิทานภาพประกอบคำคล้องจอง ชุดเรียนรู้ กับจ๋อน้อยเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ด้านความซื่อสัตย์ มีระดับพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม ด้านความซื่อสัตย์  สำหรับเด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 1 โดยผู้เชี่ยวชาญได้ค่าเฉลี่ยรวม 4.75 ผลการประเมินคุณภาพมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด
  2.  เด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ด้านความซื่อสัตย์ มีคะแนนพฤติกรรมความซื่อสัตย์ สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01
  3. คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมความซื่อสัตย์ของเด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 1 มีแนวโน้มพัฒนาสูงขึ้นตลอดระยะเวลาการประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @