รายงานผลการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โดยใช้หนังสือนิทานประกอบภาพสำหรับเด็กชั้นปฐมวัย

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง            ายงานผลการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
โดยใช้หนังสือนิทานประกอบภาพสำหรับเด็กชั้นปฐมวัย

ผู้ศึกษา           ทิพวัลย์  ศรีเนตร

ปีที่พิมพ์          2561

                   บทคัดย่อ

รายงานผลการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้หนังสือนิทานประกอบภาพสำหรับเด็กชั้นปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสวรรคโลก สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย  มีจุดมุ่งหมาย (1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสือนิทานประกอบภาพเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กชั้นปฐมวัย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบคุณธรรมจริยธรรมก่อนและหลัง การใช้หนังสือนิทานประกอบภาพสำหรับเด็กชั้นปฐมวัย กลุ่มตัวอย่างได้มา แบบเจาะจง ได้แก่ เด็กนักเรียนชั้นปฐมวัย จำนวน 21 คน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสวรรคโลก สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ หนังสือนิทานประกอบภาพ จำนวน 10 เล่ม  แผนการจัดประสบการณ์จำนวน 36 แผน  แบบสังเกตพัฒนาการด้านคุณธรรมจริยธรรมก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ แบบสังเกตความพร้อมพัฒนาการด้านคุณธรรมจริยธรรมระหว่างการจัดประสบการณ์ สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่า E1 /E2  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test

สรุปผลการศึกษาพบว่า

 

  1.   ประสิทธิภาพของหนังสือนิทานประกอบภาพเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สำหรับเด็กชั้นปฐมวัย มีประสิทธิภาพ E1 /E2 เท่ากับ 82.25 / 93.42  เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานพบว่า สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 80/80
  2.    ผลเปรียบเทียบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้หนังสือนิทานประกอบภาพสำหรับเด็กชั้นปฐมวัยก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ เด็กมีพัฒนาการหลังการจัดประสบการณ์สูงกว่า ก่อนการจัดประสบการณ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  3. ผลการประเมินความพึงพอใจของเด็กชั้นปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสวรรคโลก ที่มีต่อการใช้หนังสือนิทานประกอบภาพ จำนวน 21 คน มีความพึงพอใจต่อการใช้หนังสือนิทานประกอบภาพ เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับมาก
Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @