รายงานการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะร่วมกับสื่อประสม เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

KRUPUNMAI SHARE

หัวข้อ             รายงานการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
ร่วมกับสื่อประสมเรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

ผู้ศึกษาวิจัย       พิชชาภรณ์  ก้งซ้าย

ปีการศึกษา       2562

 

               บทคัดย่อ

 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะร่วมกับสื่อประสม เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะร่วมกับสื่อประสม เรื่อง เศษส่วน ระหว่างก่อนและหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะร่วมกับสื่อประสม เรื่อง เศษส่วน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5/6 จำนวน 34 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบฝึกเสริมทักษะร่วมกับสื่อประสม เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 5 ชุด  2) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะร่วมกับสื่อประสม เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ (t-test) แบบ dependent

ผลการวิจัยพบว่า

  1. แบบฝึกเสริมทักษะร่วมกับสื่อประสม เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.21/84.41 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของแบบฝึกเสริมทักษะร่วมกับสื่อประสม เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะร่วมกับสื่อประสม เรื่อง เศษส่วน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

 

Title:            The Report of the Development for Mathematical Process skills by

Using Skill Training Set with Multimedia on fraction for Pratom 5 students of Banbangneaw Municipal School

Researcher:    Miss Pitchapon Kongsai

Academic Year:   2019

Abstract

The objectives of this study were to 1) develop skill training form “Fraction” for Pratom 5 students to be effective by criteria 80/80. 2) Compare the learning achievements before and after the students study by using skill training set “Fraction” 3) assess Pratom 5 students’ satisfaction with learning activities by using skill training set “Fraction”. The sample group was 34 students in Pratom 5/6 selected by cluster random sampling, the random unit was taught in the classroom. The tools were used in study and research, were 1) Skill Development Training Set “Fraction” for Pratom 5 Students, 5 books in a set. 2) The lesson plans by Using Skill Training Set “Fraction” for Pratom 5 Students. 3) Learning Achievement Test for academic achievement Multiple-choice, 40 items. Satisfaction Assessment Form to assess Pratom 5 students’ satisfaction towards learning activities, using skill training set “Fraction” for Pratom 5 students. The statistics used to analyze the data were percentage, Mean Standard Deviation and t-test (dependent).

          The study found that:

1) The efficiency of the developed skill training set “Fraction” for Pratom 5 students was equal to 85.21/84.41, according to the specified criteria.

2) The students had higher scores than before learning at .05 level of statistical significance.

3) The students’ satisfaction towards the learning activities of using skill training set “Fraction” was at the highest level.

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @