การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิธีสืบเสาะแบบบูรณาการการอ่าน ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด เที่ยวภูเก็ตกับหนูกระปุก                    เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้บัญญัติไตรยางศ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง    การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิธีสืบเสาะแบบบูรณาการการอ่าน
ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด เที่ยวภูเก็ตกับหนูกระปุก
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้บัญญัติไตรยางศ์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

ผู้ศึกษาค้นคว้า  พิชชาภรณ์ ก้งซ้าย

ปีการศึกษา      2563

                                  บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิธีสืบเสาะแบบบูรณาการการอ่าน ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด เที่ยวภูเก็ตกับหนูกระปุก เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้บัญญัติไตรยางศ์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด เที่ยวภูเก็ตกับหนูกระปุก เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้บัญญัติไตรยางศ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิธีสืบเสาะแบบบูรณาการการอ่าน ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด เที่ยวภูเก็ตกับหนูกระปุก เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้บัญญัติไตรยางศ์ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิธีสืบเสาะแบบบูรณาการการอ่าน ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด เที่ยวภูเก็ตกับหนูกระปุก เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้บัญญัติไตรยางศ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5/6 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครภูเก็ต กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563  รวมนักเรียนจำนวนทั้งหมด 35 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ซึ่งใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามความต้องการของนักเรียนในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิธีสืบเสาะแบบบูรณาการการอ่าน ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด เที่ยวภูเก็ตกับหนูกระปุก เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้บัญญัติไตรยางศ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  2) แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระอื่นๆ เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีสืบเสาะแบบบูรณาการการอ่าน ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด เที่ยวภูเก็ตกับหนูกระปุก เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้บัญญัติไตรยางศ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  3) รูปแบบการเรียนการสอนวิธีสืบเสาะแบบบูรณาการการอ่าน ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด เที่ยวภูเก็ตกับหนูกระปุก เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้บัญญัติไตรยางศ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 5 เล่ม 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อประเมินความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้บัญญัติไตรยางศ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 30 คะแนน 5) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิธีสืบเสาะแบบบูรณาการการอ่าน ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด เที่ยวภูเก็ตกับหนูกระปุก เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้บัญญัติไตรยางศ์ สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบด้วย t – test

ผลการศึกษาพบว่า

ตอนที่ 1 ความต้องการในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิธีสืบเสาะแบบบูรณาการ
การอ่าน ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด เที่ยวภูเก็ตกับหนูกระปุก เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้บัญญัติไตรยางศ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นักเรียน
มีความต้องการอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐานเท่ากับ 0.62

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด เที่ยวภูเก็ตกับหนูกระปุก เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้บัญญัติไตรยางศ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 84.23/83.52

ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีสืบเสาะแบบบูรณาการการอ่าน ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด เที่ยวภูเก็ตกับหนูกระปุก เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้บัญญัติไตรยางศ์ นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที๋ระดับ .01

ตอนที่ 4 การวิเคราะห์หาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนวิธีสืบเสาะแบบบูรณาการการอ่าน ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด เที่ยวภูเก็ตกับหนูกระปุก เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้บัญญัติไตรยางศ์พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมผ่านเกณฑ์และผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ( = 4.49, S.D. = 0.64)

Title           : The Development of Inquiry-Based Learning by Using Skill Training
Set “Travel to Phuket with Nookrapook” to promote the ability in
solving mathematic problems by using Rule of Three for Pratom 5
students

Researcher      :  Miss Pitchapon Kongsai

Academic Year : 2020

 

Abstract

The objectives of this study were to 1) study the basic of development for Inquiry-Based Learning with Integrated Reading by Using Skill Training Set “Travel to Phuket with Nookrapook” to promote the ability in solving mathematic problems by using Rule of Three for Pratom 5 students. 2) find an effectiveness of Skill Training Set “Travel to Phuket with Nookrapook” for Pratom 5 students to be effective by criteria 80/80. 3) compare the learning achievements Pratom 5 students for Inquiry-Based Learning with Integrated Reading by Using Skill Training Set “Travel to Phuket with Nookrapook” to promote the ability in solving mathematic problems by using Rule of Three 4) study Pratom 5 students’ satisfaction toward learning activities Inquiry-Based Learning with Integrated Reading by Using Skill Training Set “Travel to Phuket with Nookrapook” to promote the ability in solving mathematic problems by using Rule of Three. The sample group was 35 students in Pratom 5/6 of Ban Bangneaw Municipal School, currently studying in semester 2, academic year 2020, selected by cluster random sampling, the random unit was taught in the classroom. The tools used in this study and research, were 1) student needs questionnaire for Inquiry-Based Learning with Integrated Reading by Using Skill Training Set “Travel to Phuket with Nookrapook” to promote the ability in solving mathematic problems by using Rule of Three for Pratom 5 students. 2) Mathematics Teacher and other subject groups’s Opinion Questionnaire on development for Inquiry-Based Learning with Integrated Reading by Using Skill Training Set “Travel to Phuket with Nookrapook” to promote the ability in solving mathematical problems by using Rule of Three for Pratom 5 students. 3) The Inquiry-Based Learning with Integrated Reading by Using Skill Training Set “Travel to Phuket with Nookrapook” to promote the ability in solving mathematic problems by using Rule of Three for Pratom 5 students, 5 books in a set. 4) Learning Achievement Test for academic achievement Multiple-choice, 30 items 30 points to assess the ability in solving mathematical problems by using Rule of Three before and after the learning of Pratom 5 students. 5) Satisfaction Questionnaire Form to assess Pratom 5 students’ satisfaction towards learning activities, using Inquiry-Based Learning with Integrated Reading and Skill Training Set “Travel to Phuket with Nookrapook” to promote the ability in solving mathematic problems by using Rule of Three for Pratom 5 students. The statistics were percentage, Mean Standard Deviation, and t-test.

The study found that:

Part 1 The need for the development of Inquiry-Based Learning with Integrated Reading and Skill Training Set “Travel to Phuket with Nookrapook” to promote the ability in solving mathematic problems by using Rule of Three for Pratom 5 students. They have a high level of demand. The mean was 4.49. The standard deviation was 0.62.

Part 2 Analysis of the Efficiency of Skill Training Set “Travel to Phuket with Nookrapook” to promote the ability in solving mathematic problems by using Rule of Three for Pratom 5 students was equal to 84.23/83.52, according to the specified criteria.

Part 3 Comparison of the learning achievement of Pratom 5 students who organized teaching and learning activities by Inquiry-Based Learning with Integrated Reading and Skill Training Set “Travel to Phuket with Nookrapook” to promote the ability in solving mathematic problems by using Rule of Three. The students had higher scores than before learning at .01 level of statistical significance.

Part 4 Analysis of Satisfaction of Prathom 5 Students towards the learning activities Inquiry-Based Learning with Integrated reading by Using Skill Training Set “Travel to Phuket with Nookrapook” to promote the ability in solving mathematic problems by using Rule of Three. The students had overall satisfaction according to the pass criteria. The assessment results were at a high level ( = 4.49, S.D. = 0.64).

 

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานโดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากกล่องพัสดุแฮนเมด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @