การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี (สังวรจันทสร ราษฎรวิทยา)

KRUPUNMAI SHARE

                                          บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง    การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี (สังวรจันทสร
ราษฎรวิทยา)
ชื่อผู้ประเมิน    นางสาวทรายทิพย์ ธีระเดชพงศ์
ปีการศึกษา      2563

การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักเรียนโรงเรียน เทศบาลวัดดอนไก่ดี (สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) ประเมินด้านบริบทโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี (สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) 2) ประเมินด้านปัจจัยนำเข้าโครงการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี
(สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) 3) ประเมินด้านกระบวนการโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี (สังวรจันทสรราษฎรวิทยา)
4) ประเมินด้านผลผลิตโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี (สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) และ 5) ประเมินด้านผลกระทบโครงการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี
(สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) โดยผู้ประเมินใช้รูปแบบการประเมิน CIPPI Model
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จำนวน 13 คน ผู้บริหารสถานศึกษา และครู จำนวน 45 คน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน
265 คน และผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 265 คน ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี (สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) รวมทั้งสิ้น 588 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
ประกอบด้วย แบบสอบถามจำนวน 5 ฉบับ และแบบสัมภาษณ์ จำนวน 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้
1. ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี(สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) ด้านบริบท พบว่า ในภาพรวม มีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
2. ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี(สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) ด้านปัจจัยนำเข้าพบว่า ในภาพรวมมีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
3. ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี(สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) ด้านกระบวนการ พบว่า ในภาพรวมมีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
4. ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี(สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) ด้านผลผลิต พบว่า ในภาพรวม มีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
5. ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี(สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) ด้านผลกระทบ พบว่า ในภาพรวมมีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @