การพัฒนาชุดการสอน รายวิชางานช่าง 4 รหัสวิชา ง22203 ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

KRUPUNMAI SHARE

เรื่อง       การพัฒนาชุดการสอน รายวิชางานช่าง 4  รหัสวิชา ง22203  ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้วิจัย      นายประสบชัย  อุ้ยศรีแคน

ปีที่วิจัย    2563

                             บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนรายวิชางานช่าง 4  รหัสวิชา ง22203  ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้ชุดการสอน รายวิชางานช่าง 4  รหัสวิชา ง22203  ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการสอน รายวิชางานช่าง 4  รหัสวิชา ง22203  ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนร่มไทรวิทยา จังหวัดสกลนคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 44 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม  (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ คือ ชุดการสอน รายวิชางานช่าง 4  รหัสวิชา ง22203  ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องงานช่างพื้นฐาน และ แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอน รายวิชางานช่าง 4  รหัสวิชา ง22203  ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ E1/Eร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t–test แบบ Dependent

ผลการวิจัยพบว่า

  1. ชุดการสอนรายวิชางานช่าง 4  รหัสวิชา ง22203  ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.56/81.30 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดการสอนรายวิชางานช่าง 4  รหัสวิชา ง22203  ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  1. นักเรียนพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการสอนรายวิชางานช่าง 4 รหัสวิชาง22203  ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56
3.7/5 - (3 votes)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @